Hyppää sisältöön

Harjunvuori-Viitapohja

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0334003
Pinta-ala: 183 ha
Kunta: Orivesi, Tampere
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Harjunvuori-Viitapohja kartalla

Alueen kuvaus

Erittäin arvokas kallioalue, jossa yhdistyvät biologiset, geologiset ja maisemalliset arvot. Jyrkkärinteiset kallioalueet Viitapohjan rotkolaaksossa tarjoavat erikoiset olosuhteet mm. kasvistolle. Alueen kivilajeista johtuen myös kalkkivaikutus näkyy kasvillisuudessa. Alueelta tavataan eteläisiä ja pohjoisia lajeja (esim. uhanalainen laji, pahtarikko). Peräjoen lettosuo on erityisen arvokas, Etelä-Suomessa uhanalainen ravinteikas suotyyppi. Kohteeseen kuuluu myös lehtoaluetta (Ala-Jalkajärven lehto), vanhan metsän alue (Moikeronkangas) sekä edustava keidassuo (Soimasuo).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • luonnonsuojelulailla suojelluilla osa-alueilla vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • muilla osa-alueilla vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kallioalueet on luokiteltu valtakunnallisessa inventoinnissa erittäin arvokkaiksi. Ala-Jalkajärven purolehtoalue on valtakunnallisen suojeluohjelman kohde, Peräjoen suot myös valtakunnallisen suojeluohjelman kohde. Moikeronkangas kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman kohteisiin. Soimasuo on soidensuojelualue.

Suojelun toteutuskeinona on Moikeronkankaalla, Soimasuolla, Ala-Jalkajärven purolehdossa ja Peräjoen lettosuolla sekä uhanalaisen lajin esiintymisalueella luonnonsuojelulaki, muualla maa-aineslaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 2
7110 Keidassuot 25
7220 Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia 0,005
7230 Letot 2
8210 Kasvipeitteiset kalkkikalliot 0,01
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 119
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 22
9050 Boreaaliset lehdot 6
91D0 Puustoiset suot 17

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans
  • myyränporras Diplazium sibiricum
  • uhanalainen laji

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 15.28, päivitetty 21.11.2019 klo 15.28

Julkaisija: