Igelträsket

Koodi FI0800144
Kunta Mustasaari
Pinta-ala 26 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee merenrannan läheisyydessä, alueen läpi virtaava puro laskee Homlaxträsketistä lopulta mereen. Alueen eteläosassa sijaitsevan puron varressa on louhikkoinen saniaislehto. Lehdossa esiintyviä vaateliaita lajeja ovat taikinamarja, koiranvehnä, lehtomatara, lehtoarho, lehtotähtimö sekä harvinaisuutena humala. Puronvarresta lähtee pohjoiseen koivuvaltainen luhtainen korpijuotti. Alueen boreaalinen luonnonmetsä on enimmäkseen kuusivaltaista tuoretta kangasta, joukossa on varsinkin puron lähettyvillä hieskoivua, tuomea, haapaa sekä harmaa- ja tervaleppää. Alueella olevien isovarpurämeiden väliin jää pienialaisia luhtaisia korpipainanteita ja mäntyvaltaista tuoretta kangasta. Alueen keskiosassa sijaitsee pieni lampi, jonka rannoilla on ranta- ja vaihettumissuota. Alueen pohjoisosassa on tervaleppäkorpimainen osio.

Alue on usean eri luontotyypin muodostama kokonaisuus, jonka monimuotoisuutta alueellisesti harvinainen puronvarsilehto täydentää. Myös boreaalisen luonnonmetsän vaihtelevuus tekee alueesta vanhojen metsien lajiston kannalta suojelemisen arvoisen. Alueella tehdyt ojitukset ja metsätaloustoimet ovat vaikuttaneet suokasvillisuuteen vaihtelevassa määrin ja ennallistamistyöt tulisi aloittaa pikaisesti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Osa alueesta kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (2,3 ha) ja se on myös seutukaavaan merkitty SL-1 - alueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 0,3
Vaihettumissuot ja rantasuot 2,11
Boreaaliset luonnonmetsät 6,3
Boreaaliset lehdot 0,5
Puustoiset suot 4

 

Julkaistu 4.10.2019 klo 12.53, päivitetty 4.10.2019 klo 12.52

Aihealue: