Juuan vanhat metsät

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700052
Pinta-ala: 527 ha
Kunta: Juuka
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

"Juuan vanhat metsät" -kokonaisuus on alueellisesti merkittävä vanhojen metsien suojelualue Pielisen länsipuolella.
Juuan vanhojen metsien kohteista suurin, Keihäsjoki, on kuusi- ja mäntyvaltaista vanhaa metsää, jossa sekapuuna paikoin haapaa. Alueen halki virtaa Petäisjoki. Alue on harjumaista kumpuineen ja soisine suppineen. Alue on hyvin luonnontilainen.
Soidinniemi on kuusivaltaista luonnonmetsää, jossa sekapuuna iäkkäitä mäntyjä (vanhimmat noin 200-vuotiaita) ja kookkaita haapoja. Koko alueella on tasaisesti kilpikaarnaisia mäntyjä ja niissä usean palon tekemiä koroja. Alueella on kohtalaisesti keloja ja kaatuneita haapoja. Naavaa ja kääpiä on paljon.
Louhipanja on luonnontilainen kuusivaltainen sekametsä, jossa on runsaasti kilpikaarnaisia mäntyjä sekä mäntykeloja ryhmittäin. Keloissa on palokoroja koko alueella. Alueella on eri-ikäistä maapuustoa vaihtelevasti. Alueen haavat ovat pääosin kaulaamattomia.

Soidinniemi sijaitsee laajojen hakkuualueiden ympäröimänä. Myös Keihäsjoen lähialueilla on tehty suuria avohakkuita. Keihäsjoen rajaukseen sisältyy myös pienialaisia taimikoita ja ojitettuja rämeitä (Kaunislammen ympäristössä). Nämä ojikot on ennallistettu vuonna 2003. Louhipanjan aluetta ympäröivät ojitetut suot ja hakkuualueet.

Keihäsjoki ja Soidinniemi ovat vanhojen metsien suojelualueita, Louhipanja on vanhojen metsien suojeluohjelman alue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueen vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys sekä
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (27)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (33,8)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (9)
Vaihettumissuot ja rantasuot (17)
Aapasuot (8)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot (0,13)
Boreaaliset luonnonmetsät (218)
Puustoiset suot (203)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

saukko (Lutra lutra)

Muuta lajistoa:

liro (Tringa glareola)
metso (Tetrao urogallus)
pyy (Bonasa bonasia)
palokärki (Dryocopus martius)
pohjantikka (Picoides tridactylus)
pikkusieppo (Ficedula parva)

lisäksi 2 uhanalaista lajia.

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.28, päivitetty 10.2.2020 klo 14.08

Aihealue: