Livojärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi   FI1301103
Kunta   Posio, Kuusamo
Pinta-ala   3433 ha
Aluetyyppi   SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Livojärvi on yli 20 km pitkä ja enimmilläänkin vain pari kilometriä leveä järvi. Järven kautta kulkee pituussuunnassa huomattava harjujakso. Hiekka-, somerikko- ja turverannat ovat yleisiä. Livojärvi on bifurkaatiojärvi, josta lähtee kaksi laskujokea. Livojärvi on säännöstelemätön ja veden laadultaan varsin luonnontilainen.

Kasvitieteelliseltä järvityypiltään alue kuuluu lähinnä korte-ruokojärviin. Harjurannat muistuttavat kasvillisuudeltaan lähinnä nuottaruohojärven rantoja, sillä tavallisimpia vesikasveja ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Purnulammen lehtoalueen kasvillisuus on länsiosassa kivikkoista tuoretta tuomivaltaista lehtoa, osin saniaislehtoa, idempänä notkossa on reheviä kuusivaltaisia kausikosteita painanteita ja tihkulettoa.

Rannoilla on paikoitellen lomamökkejä. Osa soista on ojitettu ja metsiä on harsittu lievästi.

Alue edustaa hyvin niukkaravinteisia järviä. Järven rannoilla on myös edustavia vyöryviä hiekkatörmiä.
Maisemallisesti upea alue.

Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu:

 • Livojärven alueesta, joka kuuluu rantojensuojeluohjelmaan
 • Livojärven harjualueesta, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Tämä  alue on osittain päällekäinen rantojensuojeluohjelman kanssa
 • Purnulammen alue, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan

Alueesta on toteutettu Purnulammen alue, joka on perustettu lehtojensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muilta osin luonnonsuojelulain, vesilain ja rakennuslain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (1770)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (20)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,4)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (50)
 • Letot (0,1)
 • Aapasuot (30)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (300)
 • Boreaaliset lehdot (2)
 • Puustoiset suot (50)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
Julkaistu 7.10.2019 klo 9.49, päivitetty 8.10.2019 klo 13.17