Hyppää sisältöön

Norrmossen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Kod FI0800023
Kommun Vörå
Pinta-ala 199 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Norrmossenin keskusta on lyhytkortista Sphagnum papillosum -nevaa. Keskustaa ympäröivät erilaiset rämeet ovat rahkarämettä, Ledum-valtaista isovarpurämettä sekä tupasvillarämettä. Suo on pääosin säästynyt ojituksilta. Metsäsaarekkeissa ja rämealueilla suurimmat puut hakattu. Suon reunaosat ovat karuja. Suon pesimälinnusto on erittäin monipuolinen. Norrmossen on valtakunnallisesti arvokas aapasuo, jolla pesii ja levähtää monipuolinen linnusto

Suojelutavoite

. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Soidensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Keidassuot 48
Vaihettumissuot ja rantasuot 1,5
Letot 0,6
Aapasuot 96
Boreaaliset luonnonmetsät 2
Puustoiset suot 83
Julkaistu 17.10.2019 klo 10.36, päivitetty 17.10.2019 klo 10.36

Aihealue: