Hyppää sisältöön

Simpsiö

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800082
Kunta Lapua
Pinta-ala 51 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Simpsiön korkean kvartsiittivuoren rinteiden rehevissä taskuissa sekä puronvarsilla sijaitsevien lehtolaikkujen muodostama kokonaisuus. Kasvillisuus on erittäin monipuolista kuivaa ja tuoretta rinne- ja kallionaluslehtoa sekä kosteaa puronvarsilehtoa ja lehtokorpea. Puusto on pääosin kuusivaltaista. Vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, kivikkoalvejuuri, taikinamarja, mustaherukka, koiranheisi, kotkansiipi, mustakonnanmarja, kurjenkello, keltasara, kevätlinnunherne, lehtoarho, kalliokielo ja metsävirna.

Monimuotoinen lehtojensuojelukohde, jolla on sijaintinsa vuoksi suuri merkitys myös luonnon virkistyskäytön ja opetuksen kannalta.Virkistyskäyttöpaine on paikoittain ja ajoittain suuri. Metsänhakkuut ja -hoitotyöt uhkaavat luonnonmukaista metsänkehitystä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin tai hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Pikkujoet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta  0,1
Vaihettumissuot ja rantasuot 0,2
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,2
Letot 0,7
Boreaaliset luonnonmetsät 11,8
Boreaaliset lehdot 10,2
Puustoiset suot 2,8

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 3.10.2019 klo 13.32, päivitetty 29.10.2019 klo 9.45

Aihealue: