Hyppää sisältöön

Vanhaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800039
Kunta Lappajärvi
Pinta-ala 334 ha
Aluetyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vanhaneva kuuluu eksentrisiin kermikeitaisiin, jossa kermit ja kuljut vuorottelevat. Kermit ovat suhteellisen korkeita ja kuivia, kuljut taas vetisiä osittain hyvinkin suuria ja syviä, ollen paikoin ylipääsemättömiä. Sadevesiallikoita on runsaasti. Vanhaneva on suona pitkänomainen ja sen korkein keskusta on suon pohjoisosassa. Suon laitaosien rämeet on ojitettu, mutta avosuon maisemakuva on hyvin säilynyt.

Vallitsevimmat kasvillisuustyypit ovat rahkaneva ja -räme. Kuljut ovat pääosin kasvillisuuspeitteisiä, kenttäkerroksessa kasvaa mutasara, pullosara, tupasvilla ja leväkkö. Pohjakerroksessa on kuljunrahkasammalta ja silmäkerahkasammalta. Kermit ovat rahkarämettä, osin isovarpuista rämettä, jolla kasvaa harvakseltaan kitukasvuista mäntyä ja jokunen rauduskoivu. Kenttäkerroksen muodostavat kermeillä pääosin kanerva, variksenmarja, suokukka ja vaivaiskoivu. Pohjakerroksessa on ruskeaa rahkasammalta sekä harmaata poronjäkälää ja silmäkerahkasammalta. Suon itälaidalla on varsinaista saranevaa, jolla kasvaa lähes yksinomaan pullosaraa. Vanhanevan reunoilla on pääosin rahkanevaa joka on hyvin kuivaa ja karua. Reunimmaisista isovarpurämeistä on ojituksen vuoksi osittain kehittynyt muuttumia. Suon keskiosassa sijaitseva, varttuvaa männikköä kasvava Kirkkosaari on ainoa suojeluehdotukseen kuuluva kivennäismaa.

Vanhaneva on reunasoidensa ojituksista huolimatta edelleenkin edustava keidassuo, jolla on pohjoisosiensa komeiden allikoiden vuoksi erityistä merkitystä lintusuona. Keidassuoksi alue on melko pohjoinen, mikä antaa sille erityisarvoa.

Suo on linnustoltaan arvokas ja alueella pesii melko runsas kahlaajalajisto. Muuttoaikana on tavattu myös harvinaisempia lajeja, mm. vesipääsky, jouhisorsa, lapasotka ja metsähanhi.

Kohdan 3.3. koodilla D merkityt lintulajit: paikallisesti merkittäviä lajeja. Ainoastaan suon keskiosa on säästynyt ojitukselta. Suon reunalaiteet ovat kohtalaisen vahvasti muuntuneita, ennallistaminen vaatisi niin ojien tukkimista kuin puuston poistamista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpein.

Vanhaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan sekä pohjoismaiden biotooppien suojeluohjelmaan ja kansainvälisesti tärkeään kahlaajalinnuston elinympäristöjen project MARsuojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan asetuksella valtion maan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Namn

Pinta-ala, ha

Keidassuot 310
Puustoiset suot 33

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

jouhisorsa Anas acuta
metsähanhi Anser fabalis
pyy Bonasa bonasia
kaakkuri Gavia stellata
kurki Grus grus
naurulokki Larus ridibundus
keltavästäräkki Motacilla flava
vesipääsky Phalaropus lobatus
suokukko Philomachus pugnax
kapustarinta Pluvialis apricaria
kalatiira Sterna hirundo
viirupöllö Strix uralensis
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji

Julkaistu 3.10.2019 klo 13.07, päivitetty 3.10.2019 klo 13.06

Aihealue: