Hyppää sisältöön

Itämeren tilan seuranta

Pitkäjänteinen Itämeren tilan seuranta tuottaa luotettavaa tietoa merta koskevan päätöksenteon tueksi. Suomeen on valmistunut uusi Itämeren seurantaohjelma, jonka avulla seurataan meren tilan kehitystä ja sitä muuttavien tekijöiden vaihtelua.

Levää Hangon länsipuolella. Kuva Rajavartiolaitos
Levää Hangon länsipuolella. Kuva: Rajavartiolaitos

Seurantaohjelmiin kuuluvat:

Seuranta kokoaa yhteen useiden tutkimuslaitosten (mm. Suomen ympäristökeskus SYKE, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja muiden tahojen kuten alueellisten ympäristöviranomaisten, Metsähallituksen luontopalveluiden, Luonnontieteellisen museon ja kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tuottamaa tietoa. Työtä koordinoi SYKEn merikeskus.

Seurantaohjelman havaintopaikoista osa on mukana pitkän aikavälin seurannoissa, joista on aikaa myöten syntynyt pitkiä aikasarjoja veden lämpötilan, suolaisuuden, happipitoisuuden, ravinteiden, sameuden, haitallisten aineiden sekä planktonin ja pohjaeläinten kehityksestä.

Havaintoja kootaan koko Itämeren alueelta Suomen ympäristökeskus SYKEn merentutkimusalus Arandan matkoilla yhteistyössä mm. Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI:n kanssa sekä Suomen rannikolla tutkimusalus Muikulla. Kauppalaivoille asennettujen automaattisten mittalaitteiden avulla seurataan pintaveden lämpötilaa ja suolaisuutta sekä leväpitoisuuksia reaaliajassa. Rannikolla ELY-keskukset keräävät tietoa rannikkovesien tilasta. Meren tilan arvioinnissa hyödynnetään myös satelliittikuvien tuottamaa tietoa.

Itämeren Suomen seurantaohjelma on koordinoitu muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa HELCOM-yhteistyönä.

Itämeren seuranta on osa EU:n yhteistä merenhoitoa

Itämeren seurantaohjelma on osa EU:n meristrategiadirektiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivin tavoitteena on saada Euroopan meret hyvään ympäristön tilaan. Merenhoidon seurantaohjelmalla mitataan asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumista ja meren hyvän tilan saavuttamista. Meren tilaa arvioidaan kuuden vuoden välein. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon toimenpideohjelma, jossa on ehdotuksia meren tilaa korjaaviksi toimiksi. Toimenpideohjelma valmistuu vuonna 2015.

Seurantakäsikirja

 

Julkaistu 4.9.2015 klo 18.34, päivitetty 10.6.2019 klo 12.35
Aihealue: