Maailman merien tulevaisuuden 15 merkittävää uutta tekijää

Uutinen 9.9.2022 klo 16.42
© Kuva: Hermanni Kaartokallio

Maailman merten ja rannikkojen luonnon monimuotoisuus on ennen näkemättömässä muutoksessa. Osa muutoksen taustalla vaikuttavista laajoista tekijöistä, kuten luonnonvarojen liikakäyttö, ilmastonmuutos ja saastuminen, on jo hyvin tunnistettu. Esiin on kuitenkin nousemassa uusia ja heikosti tunnettuja tekijöitä, joilla voi jo lähitulevaisuudessa olla suuri vaikutus meri- ja rannikkoekosysteemeihin.

Meri- ja rannikkoekosysteemien monimuotoisuuden mahdollisia tulevia uhkatekijöitä käsittelevä tutkimusartikkeli ”A global horizon scan of issues impacting marine and coastal biodiversity conservation” julkaistiin tieteellisessä Nature Ecology & Evolution -julkaisusarjassa heinäkuussa 2022. Artikkeli on ollut heinä- ja elokuussa julkaisusarjan seuratuimpien joukossa verkossa ja uutismedioissa.

Arvion laatimista johti Cambridgen yliopisto. Monitieteisessä työryhmässä oli mukana 30 rannikko- ja meriekosysteemien asiantuntijaa. Ryhmään kuului tutkijoita, meriympäristön hoidon ja suojelun asiantuntijoita ja muita alan ammattilaisia 11 maasta ja kuudelta mantereelta. Suomesta mukana oli johtava tutkija Hermanni Kaartokallio Suomen ympäristökeskuksesta.

Näiden asioiden suhteen on oltava hereillä

Arvion tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä, joilla voi olla merkittävä vaikutus meri- ja rannikkoekosysteemien toimintaan ja sen suojeluun seuraavien 5–10 vuoden aikana.

”Oli todella kiinnostavaa ja antoisaa osallistua näiden huippuasiantuntijoiden kanssa tämän tulevaisuuskatsauksen laatimiseen eri näkökulmien monimuotoisuuden vuoksi”, kertoo Hermanni Kaartokallio. ”Saimme kaikki ehdottaa teemoja, ja niitä karsittiin kolmessa vaiheessa täysin nimettöminä.”

”Lopputuloksena on tämä 15 kohdan lista. Listalla oleviin asioihin liittyy monia meriympäristöön kohdistuvia uhkia, joiden suhteen on syytä olla hereillä. On tärkeää, että ne tunnistetaan tutkimuksessa, merensuojelussa, luonnonvarojen hallinnassa ja päätöksenteossa”, Kaartokallio sanoo.

Moni listalle nostetuista asioista liittyy meren tarjoamien resurssien käyttöön. Esimerkiksi syvän meren suola-altaat ovat lajistoltaan täysin ainutlaatuinen ympäristö, jonka kohtaloksi voi käydä se, että niiden suola sisältää akkuteollisuuden tarvitsemaa litiumia.

Merien lämpeneminen muuttaa kalojen ravintoarvoja ja voi autioittaa merialueita 

Ylikalastus on ongelma jo nykyisellään. Listan koonnut työryhmä on sitä mieltä, että seuraavaksi ihmiskunta saattaa siirtyä hyödyntämään syvemmällä meressä eläviä kaloja. Silloin vaaravyöhykkeessä ovat 200–1 000 metrin syvyydessä elävät ns. mesopelagiset lajit. Nämä kalat eivät sovi suoraan ihmisten ravinnoksi, mutta kylläkin kalanruuaksi kalanviljelmille. Uhkana on paitsi mesopelagisten lajien ylikalastus, myös meren hiilensidonnan heikentyminen, sillä juuri nämä lajit ovat avainasemassa prosessissa, jossa ilmakehän hiili sitoutuu syvälle mereen.

Ilmastonmuutoksen lämmittämissä merissä kalojen ravintoarvo huononee, esimerkiksi hyödyllisten rasvahappojen kertyminen kalaan heikkenee. Tällä on merkitystä niin meriluonnolle kuin ihmisten terveydellekin. Lisäksi valtamerien lämpeneminen voi heikentää päiväntasaajan tuntumassa merten ekosysteemiä ja lajistoa merkittävästi, kun lajit hakeutuvat pois liian lämpimiltä vesiltä.

Meriluonnon tulevaisuuden kannalta tärkeiden tekijöiden listalla on myös asioita, joiden suhteen odotukset ovat positiivisia. Työryhmän mukaan uudet teknologiat, kuten pehmeät robotit ja paremmat seurantamenetelmät, tarjoavat mahdollisuuden oppia enemmän meren lajeista ja ekosysteemeistä.

Kaartokallion mukaan esiin nousseet tekijät yllättivät myös tutkijan. ”Esimerkiksi vihreän siirtymän vaatimaan massiiviseen akkujen tuotantoon ja kierrätykseen liittyvät päästöt olivat minulle uutta. En ollut tiennyt, millaisia osin vielä puutteellisesti hallittuja riskejä akkujen kierrätykseen liittyy. Jotkin toiset aiheet, kuten uusien biohajoavien muovimateriaalien vaikutukset meriympäristössä, ovat puolestaan lähellä omaa käynnissä olevaa tutkimustani, ja oli hienoa, että työryhmä piti niitä merkittävinä.”

Merien ja rannikkojen monimuotoisuuteen vaikuttavat 15 uutta tekijää:

Ekosysteemivaikutukset

 • Lisääntyvien metsä- ja maastopalojen vaikutukset meriympäristössä
 • Rannikkovesien tummuminen
 • Raskasmetallien ekotoksisuuden lisääntyminen meriveden happamoitumisen
 • seurauksena
 • Päiväntasaajan meriekosysteemien lajiston köyhtyminen ilmastonmuutokseen liittyvän migraation vuoksi
 • Kalan ravintosisällön köyhtyminen ilmastonmuutoksen seurauksena

Resurssien käyttö

 • Meriperäisen kollageenin lisääntyvä hyödyntäminen ja sen vaikutukset lajeihin ja ekosysteemeihin
 • Kalojen uimarakkojen kauppa uhkaa tavoiteltujen saaliskalojen lisäksi myös muita kalalajeja
 • Mesopelagisten valtamerikalojen kalastuksen vaikutukset meren biologiseen hiilensidontaan
 • Litiumin talteenotto syvänmeren suola-altaista

Uudet teknologiat

 • Ihmistoimintojen yhteissijoittelu merialueille
 • Kelluvat merikaupungit
 • Vihreään siirtymään liittyvä raskasmetallikuormituksen kasvu meri- ja rannikkoekosysteemeissä
 • Uusien vedenalaisten seurantamenetelmien käyttö merieliöiden tutkimuksessa
 • Pehmeän robotiikan käyttö merentutkimuksessa
 • Uusien biohajoavien muovimateriaalien vaikutukset meriympäristöön

Lisätietoa aiheesta: