SYKEn vastuullisuusraportti: tavoitteena yhteiskunnan kestävyysmurros ja päästövähennykset

Tiedote 3.5.2022 klo 8.45
© Riku Nikkilä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi ensimmäistä kertaa vastuullisuusraportin  (Storymaps.arcgis.com) oman toimintansa vaikutuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vuonna 2021. Raportissa kuvataan myös SYKEn oman toiminnan vastuullisuuden johtamista ja hiilijalanjälkeä. 

”Ympäristöalan kansainvälisenä tutkimuslaitoksena tehtävämme ovat erittäin tiivisti kytkeytyneet kestävän kehityksen edistämiseen ja kestävyysmurroksen aikaansaamiseen. Meillä on varaa valita, mistä teoista raportoisimme”, kertoo pääjohtaja Leif Schulman Suomen ympäristökeskuksesta. 

”Toivomme lukijoilta palautetta, jotta voimme johtaa toimintaamme ja raportointiamme sidosryhmiämme entistä paremmin palvelevaan suuntaan”, Schulman kannustaa. 

Vastuullisuusraportti pohjautuu Valtiokonttorin ohjeisiin, joissa suositellaan vastuullisuuden raportoimista organisaation myönteisten ja kielteisten vaikutusten kautta. Myönteinen vaikutus kuvataan nk. kädenjälkenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kielteinen muun muassa oman toiminnan ekologisena jalanjälkenä. 

Suuntana kestävyysmurros! 

SYKE vaikuttaa tutkimuksella ja tiedolla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Kädenjälkeään se raportoi viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen: 

  1. Ilmastotekoja (tavoitteen numero 13) 
  2. Maanpäällinen elämä (15) 
  3. Vedenalainen elämä (14) 
  4. Vastuullista kuluttamista (12) 
  5. Puhdas vesi ja sanitaatio (6) 

“Meillä on keskeinen rooli tukea ilmastonmuutokseen liittyvää kansallista ohjausta”, vastuullisuusraporttia koostanut palvelujohtaja Jorma Jantunen sanoo. Vuonna 2021 SYKE tuki tutkimuksin ja selvityksin erityisesti ilmastolain uudistusta ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa. 

Maanpäällisen elämän tavoitteessa käsitellään muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä tekoja. SYKEn rooli on luontotiedon tuottamisessa ja jalostamisessa päätöksenteon tarpeisiin. 

“Vuonna 2021 kokosimme tietoa sekä EU:n että Suomen biodiversiteettistrategiaan suojelutavoitteiden pohjaksi, kehitimme luontotiedon hallintaa, valmistelimme luonnonsuojelulain uudistusta ja ekologisen kompensaation kokeilua”, vastuullisuusraportissa kerrotaan. 

Vedenalaisen elämän tavoitteet SYKE kytkee Itämeren tilan parantamiseen, joka on yksi organisaation tavoitteista. SYKE kerää pitkiä havaintosarjoja Itämeren kemiallisesta ja biologisesta tilasta vedessä, eliöstössä ja pohjasedimentissä. SYKE koordinoi ELY-keskusten rannikkovesien tilan seurantaa.  

Tuotanto- ja kulutustapojen kestävyyden varmistaminen on Suomen ympäristökeskuksen toiminnan ytimessä. 

“Tuotamme tietoa kestävistä tuotantotavoista ja kulutusvalinnoista kuluttajille, yrityksille ja kunnille sekä ympäristöpoliittisen päätöksenteon tueksi, jotta ne voisivat toimillaan vähentää merkittävästi uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, päästöjä ja jätteiden määrää”, raportissa todetaan. 

Pinta- ja pohjavedet ovat tärkeä osa Suomen ympäristökeskuksen tarinaa. SYKE seuraa veden määrää, tilaa ja veden tilan muutoksia ja kehittää ratkaisuja vesivarojen käyttöön, hoitoon ja vesiensuojeluun.  

Oman toiminnan hiilijalanjälki 

SYKEn oman hiilijalanjäljen laskenta vuodesta 2021 valmistuu alkusyksystä 2022. Raportissa kerrotaan edellisten vuosien lasketuista kasvihuonekaasupäästöistä sekä asetetuista päästövähennystavoitteista. 

“Hiilijalanjälkemme oli 1 253 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia edellisenä laskentavuonna 2020. Päästömme koostuvat pääosin merentutkimusalus Arandasta, työmatkustamisesta sekä toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta”, Jorma Jantunen kertoo. 

Tutustu SYKEn vastuullisuusraporttiin vuodesta 2021 

Vastuullisuusraportti 2021 (Storymaps.arcgis.com)

Raportin englanninkielinen ja ruotsinkielinen versio julkaistaan toukokuun lopussa. 

Kommentoi ja anna palautetta vastuullisuusraportista: 

  • Sähköpostitse syke_ajankohtaiset@syke.fi  
  • Twitterissä @SYKEinfo #Kestävyysmurros

Lisätietoja 

  • Palvelujohtaja Jorma Jantunen, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 1217 
  • Johtava viestintäasiantuntija Suvi Staudinger, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 1303