Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitukset

Suomessa on tehty vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksia 1970-luvulta alkaen. Käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesistöjen keskimääräistä laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavedeksi ja virkistyskäyttöön. Luokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutusten perusteella.

Luokittelussa käytetään useita veden laatua kuvaavia muuttujia, joita ovat rehevyys (ravinteiden ja planktonlevien määrä), humuksen ja hapen pitoisuudet, sameus ja näkösyvyys, hygieeninen laatu, levähaitat sekä myrkyllisten aineiden esiintyminen. Pintavesien käyttökelpoisuutta kuvaavat luokat ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Sisävedet on luokiteltu käyttökelpoisuuden perusteella neljästi ja merialueet kahdesti.

Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi ja sitä toteuttava suomalainen lainsäädäntö muuttivat pintavesien luokittelun perusteita. EU:n yhteisissä luokitteluperusteissa arvioidaan kuinka paljon ihmistoiminta on vaikuttanut vesieliöstöön. Pintavesien ekologisen tilan arvioinnin pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Näitä ovat planktonlevät, vesikasvit, pohjalevät, pohjaeläimet ja kalat. Biologisten laatutekijöiden tilaa kuvaavien muuttujien arvoja verrataan oloihin, joissa ihmisen vaikutus on vähäinen.

Veden fysikaalis-kemiallisen tilan laatutekijät (esimerkiksi fosforipitoisuus, pH) ja hydrologis-morfologiset tekijät (esimerkiksi vaellusesteet, perkaukset) otetaan huomioon vesieliöiden tilan arviointia tukevina tekijöinä. Pintavesien ekologista tilaa kuvaavat luokat ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Suomen vesimuodostumat luokiteltiin ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella ensimmäisen kerran vuonna 2008. Luokittelu on tehty pääosin vuosien 2000–2007 käytettävissä olevien luokitteluun soveltuvien aineistojen perusteella. Biologisen tiedon vähäisyyden vuoksi vesien tilan arvioinnissa on ensimmäisellä suunnittelukierroksella jouduttu pääosin tukeutumaan fysikaalis-kemiallisiin ja hydrologis-morfologisiin tekijöihin.

Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus Pohjois-Pohjanmaalla 2000-2003

Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus Pohjois-Pohjanmaalla 2000-2003
Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus Pohjois-Pohjanmaalla 2000-2003.
Järvien ja jokien vedenlaatu
Järvien ja jokien vedenlaatu

 

Julkaistu 22.10.2019 klo 14.56, päivitetty 22.10.2019 klo 14.56
Aihealue: