Ullakkorakentamisen haasteet ja mahdollisuudet

Ullakkorakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa täydennysrakentamista, johon liittyy vaativia juridisia, teknisiä ja kaupunkikuvallisia erityistekijöitä. Kohteen suunnittelijoiden ja rakentajien ammattitaitoon on syytä panostaa. Pääsuunnittelijalta edellytetään useimmiten AA-luokan pätevyyttä.

Taustaselvitykset tarpeen

Ennen kuin taloyhtiö ryhtyy suunnitteluttamaan ullakon ottamista asuinkäyttöön, on syytä teettää hankeselvitys. Sen avulla saadaan alustavaa tietoa siitä, onko ullakkorakentaminen kiinteistössä mahdollista ja mitkä ovat sen vaikutukset. Yhtiökokous päättää ullakkotilojen rakentamisesta ja sen edellyttämästä osakepääoman korottamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Varhaisessa vaiheessa ennen rakentamispäätöstä kannattaa hankkia myös ullakkotilan kunto- ym. selvitykset sekä mittauttaa ullakko paikan päällä. Pelkästään vanhoihin piirustuksiin ei voida luottaa.

Luvat tarvitaan

Kylmän ullakon käyttötarkoituksen muutos lämpimäksi tilaksi edellyttää yleensä lisärakennusoikeuden myöntämistä. Lisärakennusoikeuden saamiseksi tarvitaan asemakaavan muutos tai poikkeuslupa. Tämän jälkeen on haettava rakennuslupa normaalissa järjestyksessä. Helsingissä on tietyillä alueilla voimassa ullakkorakentamista helpottava alueellinen poikkeamispäätös 22.2.2014 saakka, johon mennessä on haettava rakennuslupaa.

Lisäkerrosalan saaminen poikkeamispäätöksen nojalla edellyttää asumisviihtyisyyttä parantavien toimenpiteiden toteuttamista ullakkorakentamisen yhteydessä. Näitä ovat mm. piha-alueiden kunnostaminen ja yhteistilojen rakentaminen. Asuntojen rakentaminen ullakolle puolestaan edellyttää useimmiten ullakolla olevien säilytystilojen sijoittamista muualle kiinteistöön.

Paloturvallisuuden osalta ullakkorakentaminen rinnastetaan uudisrakentamiseen ja määräyksiä sovelletaan sen mukaisesti. Asuntoratkaisut voivat poiketa normaaliasunnosta, kunhan ne ovat laadukkaita. Rakennusvalvonnan kanssa on syytä neuvotella määräysten tulkinnoista sekä hakea ennakkolausunnot kaupunkikuvatoimikunnalta ja tekniseltä neuvottelukunnalta.

Ullakkorakentamisen haasteita

Ongelmia voivat aiheuttaa tilojen mataluus, kantavat puurakenteet, lattian tasoerot, hormiryhmien sijainti sekä ikkunoiden ja terassien rajalliset sijoitusmahdollisuudet. Myös varastointi, materiaalikuljetukset ja työnaikaiset suojaukset ovat uudisrakentamiseen verrattuna vaativampia.

Riittävän luonnonvalon saaminen asuntoihin edellyttää uusien lapeikkunoiden tai kattolyhtyjen tekemistä katolle. Sisäänvedetyn lasitetun parvekkeen kautta on mahdollista saada valoa ympäröiviin tiloihin. Yleinen kanta on, ettei ullakkokoasuntoihin liittyviä parvekkeita saa tehdä kadun puolelle. Myös suurin osa kattoikkunoista pitäisi sijoittaa pihan puolelle. Sama koskee katolle tulevia teknisiä laitteita.

Tarkkana sähkövetojen kanssa

Ullakolle ei yleensä ole vedetty lämpö- vesi tai viemärilinjoja ja tiloissa on vain perussähkö, joten käytännössä nämä joudutaan toteuttamaan uudisrakentamista vastaavina. Usein joudutaan tekemään uudet nousut kellarista asti, jolloin sopivien paikkojen löytäminen linjausten viemiselle kerrosten läpi voi olla hankalaa.

Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että ullakolle johtavat jyrkät portaat tai korkeat porrashuoneet vastaa nykymääräyksiä. Sen sijaan hissin ulottamista ullakkotasolle asti ei yleensä ole pidetty ullakkorakentamisen ehtona.

Muita huomioon otettavia asioita ovat uuden vesikattorakenteen tuulettuvuuden järjestäminen toimivasti sekä ilma- ja askelääneneristykset alapuolisiin asuntoihin. Haasteita ovat myös uusien, lämpimien tilojen päälle tulevien terassien veden- ja kosteudeneristykset sekä vedenpoistojärjestelmät.

Ullakkorakentamisella erityislaatua asumiseen

Ullakkorakentamisen uudet asumisratkaisut tarjoavat persoonallisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia innovatiiviseen tilankäyttöön normiratkaisujen sijaan. Vinokattoiset, vaihtelevan korkuiset ja muotoiset tilat, usein veistokselliset, vanhat hormirakennelmat sekä käsityövaltaisen rakennustyön jälki luovat tunnelmaa, jota uudisrakentamisella on vaikea saavuttaa. Miinuspuolena voidaan pitää usein normaalia suurempia liikennetiloja ja joskus hankalasti kalustettavia huoneita.

Hormiryhmien juurella voi olla paksunnoksia, jotka estävät hyödyntämästä lattiatilaa perinteisellä tavalla. Pieniä haittoja kompensoivat kuitenkin ikkunoista avautuvat kattomaisemat.

Uusia mahdollisuuksia

Jos erillisten asuntojen tekeminen ullakolle ei onnistu esimerkiksi kattoikkunoiden lisäämisen tai ullakkotilan mataluuden takia, on ullakolle rakennettavia tiloja mahdollista liittää alapuolisiin asuntoihin. Näin saadaan kerrostaloihin kaksikerroksisia asuntoja. Voidaan myös harkita talon yhteistilojen sijoittamista ullakolle. Tällöin kellarista tai pohjakerroksesta vapautuu tiloja, joita voidaan vuokrata vaikkapa varasto- tai toimistokäyttöön.

Yleensä ullakkorakentamisen ajatellaan tapahtuvan pääasiallisesti nykyisen kattomuodon sisäpuolella. Kuitenkin lähiöparannusten yhteydessä on toteutettu uusia tiloja tasakattojen päälle. Tämä menettely tullee lisääntymään alueiden tiivistystarpeen myötä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.26, päivitetty 15.1.2016 klo 14.21