Rakenteellinen paloturvallisuus

Rakennusten paloturvallisuuteen liittyvästä viranomaisohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

Tulipalojen ehkäisy sekä operatiivinen pelastustoiminta kuuluvat pelastustoimen tehtäviin. Pelastustoinmen viranomaisohjauksesta vastaa sisäministeriö.

Rakennusten paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Tämä tarkoittaa, että:

  • palon syttymisen vaaraa on rajoitettava;
  • rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen;
  • palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan;
  • rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja;
  • rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa;
  • pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.

Ympäristöministeriö on antanut maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta, joka on tullut voimaan 1.1.2018 kumoten Suomen rakentamismääräyskokoelman osan RakMK E1. Asetus antaa keinot, joilla edellä mainitut paloturvallisuutta koskevat olennaiset tekniset vaatimukset voidaan osoittaa. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa käyttämällä asetuksessa esitettyjä luokkia ja lukuarvoja tai tapauskohtaisesti perustuen oletettuun palonkehitykseen.

Vastuu rakennushankkeesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Rakennuksen suunnittelijoiden on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen todetaan suunnitelma-asiakirjoista rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

 

Lisätietoja

Rakennusneuvos Jorma Jantunen, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 22.1.2014 klo 15.15, päivitetty 7.9.2021 klo 10.16