Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Karjala

pohjav1.jpg Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden riskinarviointi ja tila-arvio on päivitetty kolmannen vesienhoitokauden 2022-2027 toimenpiteiden suunnittelua varten.

Pohjois-Karjalassa on 341 luokiteltua pohjavesialuetta (tilanne pohjavesitietojärjestelmässä 25.3.2021). Maakunnassa viisi pohjavesialuetta on nimetty riskialueeksi: Ilomantsin Sonkaja, Kontiolahden Jaamankangas, Kontiolahden Kulho, Kontiolahden Lykynlampi ja Polvijärven Lavalampi. Kaikki edellä mainitut pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Kolmen riskialueen kemiallinen tila on arvioitu huonoksi (Kulho, Lykynlampi, Sonkaja). Lisäksi 12 pohjavesialuetta on nimetty Pohjois-Karjalassa selvityskohteeksi eli näillä pohjavesialueilla on ihmistoimintaa, mutta pohjaveden laadusta ei ole vielä riittävästi tietoa tilan ja riskien arvioimiseksi. Pohjavesialue nimetään riskialueeksi, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia. Pohjois-Karjalan kaikkien pohjavesialueiden määrällinen tila on arvioitu hyväksi.

Merkittävimmät pohjavesiriskiä Pohjois-Karjalassa aiheuttavat tekijät ovat pilaantuneet maa-alueet ja historialliset pilaantumiset, liikenne ja tienpito, asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta, maa-ainesten otto sekä maatalous. Pohjaveden laatua uhkaavat mm. seuraavat aineet ja yhdisteet: ammonium, kloridi, metallit ja puolimetallit (mm. antimoni, arseeni, koboltti, lyijy, nikkeli, sinkki), nitraatti, polttoaineiden oksygenaatit (MTBE, TAME), polyaromaattiset hiilivedyt, torjunta-aineet sekä öljyhiilivedyt.

Pohjaveden tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti, mm. pilaantuneita maa-alueita tutkitaan ja kunnostetaan sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia laaditaan ja päivitetään. Pohjois-Karjalassa kuntakohtainen suojelusuunnitelma on päivitetty vuosien 2011 - 2019 aikana kaikkien kuntien osalta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan on koottu tietoa pohjavesiolosuhteista, riskitoiminnoista sekä tarvittavista suojelutoimenpiteistä.

Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa suojelusuunnitelmissa esitettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskitoiminnot saadaan minimoitua. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa. Pohjois-Karjalassa kaikki yhdyskuntien käyttämä vesi on pohjavettä. Tavoitteena on turvata riittävästi hyvälaatuista pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa varten myös tuleville sukupolville.

Pohjois_Karjala_vesistojen_tila_riskiselvitys_2021-03
Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden tila sekä riskialueet ja selvityskohdealueet. Tiedot: Pohjavesi-paikkatietokanta, maaliskuu 2021.
Julkaistu 9.12.2013 klo 15.26, päivitetty 29.3.2021 klo 11.19