Pohjavettä uhkaavat toimet

Pohjavesialue on merkitty varoituskyltillä.
© Mirjam Orvomaa

Pohjaveden suojelussa ennaltaehkäisy on tärkeintä, koska suojaavat maakerrokset ovat usein ohuita ja maaperä on hyvin läpäisevää. Pohjavettä suojellaan muun muassa vesilain ja ympäristönsuojelulain nojalla.

Monet maankäyttömuodot aiheuttavat riskejä pohjaveden laadulle ja useiden ihmistoimintojen vaikutuksesta pohjavesissä voi esiintyä kohonneita pitoisuuksia terveydelle haitallisia aineita. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen pohjaveteen ja leviämiseen pohjavesikerroksessa vaikuttavat muun muassa maaperän veden läpäisevyys, veden virtausnopeus ja -suunta sekä kyseisen aineen tai yhdisteen liukoisuusominaisuudet.

Pohjavedet eivät Suomessa yleensä pilaannu laajalta alueelta, koska pohjavesiesiintymät ovat pääosin pieniä. Laajempaa pilaantumista voivat aiheuttaa mm. vaarallisia kemikaaleja käyttävät tehtaat ja laitokset sekä niiden varastot, liukkauden torjunta, polttonesteiden jakelu, maatalous ja erilaiset kemikaalionnettomuudet. Uhan pohjaveden laadulle tuottavat myös jotkut arkisetkin tuotteet, jotka eivät sellaisenaan ole vaarallisia. Esimerkiksi maitoa kuljettavan säiliöajoneuvon onnettomuus heikentää pohjaveden laatua, kun maaperään kaatunut maito muuttaa happiolosuhteita maaperässä, jolloin pelkistävissä olosuhteissa maaperästä liukenee haitallisia aineita.

Maaperässä voi olla myös vuosikymmenien takaa olevia yhdisteitä, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pohjaveden virtausolosuhteiden muuttuminen, esimerkiksi kuivuuden seurauksena, voi laukaista haitallisten aineiden liikkumisen kohti vedenottamoa.

Pohjavettä uhkaavat

 • tienpito mm. teiden liukkaudentorjunta
 • vaarallisia kemikaaleja käyttävä teollisuus, kemialliset pesulat
 • rautateiden vesakontorjunta
 • huoltoasemat, korjaamot, romuttamot, polttonesteiden varastointi ja kiinteistöjen omat öljysäiliöt
 • kaatopaikat, pilaantuneet maa-alueet
 • pelto- ja puutarhaviljely, kasvihuoneet ja taimitarhat
 • turkistarhat, eläinsuojat, lantasäiliöt, tuorerehusäiliöt
 • ampumaradat, golfkentät
 • puunkyllästämöt, sahat
 • hiekan- ja soranotto, asfalttiasemat, kaivostoiminta
 • maankaivuu, rakentaminen, soiden ojitukset
 • ratapihat, lentokentät
 • vaarallisten ja pohjavedelle haitallisten aineiden sekä öljyjen kuljetukset
 • viemärivuodot ja jätevesien maahan imeytys
 • pintavesien pääsy vedenottamolle/kaivoihin esim. rankkasateen/tulvan seurauksena
Julkaistu 12.6.2019 klo 0.19, päivitetty 12.6.2019 klo 0.19