Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2022–2027 on valmisteltu Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelma on kuultavana ajalla 2.11.2020-14.5.2021. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman vuoden 2021 lopussa. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Toimien kirjo ulottuu kiinteistöjen omatoimisista suojauksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2024 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2027 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvatyöryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Julkaistu 30.10.2020 klo 15.04, päivitetty 13.11.2020 klo 13.47