Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Hallintasuunnitelmat

Hallintasuunnitelmakohtaiset sivut alueilta, joille laaditaan suunnitelmat vuosiksi 2022-2027. Sivuilta löytyvät ehdotukset hallintasuunnitelmiksi, kuulemismateriaali, palautekooste sekä mahdollinen aikaisempi hallintasuunnitelma.

 

  

  Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi on päättynyt

  Ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi oli mahdollisuus esittää mielipiteensä 2.11.2020-14.5.2021. Samaan aikaan olivat nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 1.2.2021 alkaen myös ehdotus merenhoitosuunnitelmaksi. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

  Palautteet on käyty läpi ja niistä on laadittu yhteenvedot hallintasuunnitelmittain, jotka ovat saatavilla syyskuun 2021 aikana em. hallintasuunnitelmakohtaisilta sivuilta. Ehdotuksia tarkastetaan palautteen pohjalta. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit suunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä. Sekä kuulemispalautteista että hallintasuunnitelmista laaditaan myös valtakunnalliset koosteet, jotka julkaistaan tällä sivulla.

  Hallintasuunnitelmien tavoitteena on vähentää tulvariskejä

  Merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistöalueille tai rannikkoalueille on tehty tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset. Suunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja tulvaryhmät (tulvaryhmien omat sivut).

  Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

  Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELY-keskukset selvittivät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden sidosryhmien kanssa.

  Vuonna 2018 järjestetyssä kuulemisessa oli mahdollisuus esittää mielipiteensä vuosiksi 2022-2027 laadittavien tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Palautteet ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

  Vuoden 2021 loppuun mennessä laadittavien tai päivitettävien tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelussa otetaan huomioon myös ilmastonmuutos. Tulevaisuuden tulvariskiarviot merkittäville tulvariskialueille esitetään sivulla www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit.

   

  Ensimmäiset tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosiksi 2016-2021

  Muut tulvariskien hallintasuunnitelmat

   

  Lisätietoja

  Kehitysinsinööri Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

  Julkaistu 15.9.2021 klo 23.00, päivitetty 15.9.2021 klo 22.58