Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 on tehty niille 16 vesistö- tai rannikkoalueelle, joilla on tunnistettu yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Suunnitelmissa on esitetty tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset. Suunnitelmat on valmisteltu ELY-keskusten Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella yhteistyössä alueellisten tulvaryhmien kanssa. Tälle sivulle on koottu  yhteenveto suunnitelmissa esitetyistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Aiheesta on laadittu myös laajempi julkaisu "Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016–2021".

 

Tavoitteet

Tulvaryhmät ovat laatineet suunnitelmakohtaiset tavoitteet. Tulvariskien hallinnan tavoitteina on ensisijaisesti tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen.

Tulvariskien hallinnalle on asetettu yhteensä 157 alueellista tavoitetta. Suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden määrä vaihtelee alueittain kahdeksasta kahteenkymmeneen. Kaksi kolmasosaa tavoitteista on koko suunnitelma-alueen kattavia. Tavoitteet keskittyvät ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien vahinkojen sekä välttämättömyyspalveluiden keskeytymisen ehkäisemiseen.

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitetasona on tilastollisesti keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva tulva (vuotuinen todennäköisyys 1 %). Välttämättömyyspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen osalta tulviin varautumisen tavoitetaso on pääosin 1/250 (vuotuinen todennäköisyys 0,4 %). Alue- tai vahinkotyyppikohtaisesti on voitu asettaa tavoitteita myös tulvien aiheuttamien harvinaisempien vahinkojen ehkäisemiseksi.

tulvariskien_hallinnan_tavoitetasoja
Joitakin tulvariskien hallinnan tavoitetasoja eri todennäköisyyksillä.

 

Toimenpiteet


Koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavissa hallintasuunnitelmissa tarkastelussa on koko riskien hallinnan ketju tulvien ehkäisystä jälkihoitoon. Suunnitelmissa on tarkasteltu muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi on selvitetty tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen sekä perkauksiin ja pengerryksiin. Tavoitteena on ollut käyttää muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja, jos se olosuhteet huomioon ottaen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi.

toimenpidepääryhmät_kuva_v2
Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden määrät pääryhmittäin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hallintasuunnitelmissa on yhteensä 410 toimenpide-ehdotusta. Suunnitelmissa ehdotettujen toimenpiteiden määrä vaihtelee kymmenen ja 41 välillä. Ehdotettujen toimenpiteiden määrä ei ole suoraan verrannollinen alueen tulvariskien hallinnan työmäärään. Tulvariskien hallinnan toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös hallintasuunnitelmien ulkopuolella.

Suurin osa toimenpiteiden toteutusvastuista on joko kunnilla tai ELY-keskuksilla. Myös pelastuslaitoksille, kiinteistöjen omistajille ja valtakunnallisille toimijoille on ehdotettu toimenpiteitä.

Noin neljäsosalle toimenpiteistä on esitetty kustannusarvio. Näiden toimenpiteiden toimeenpanon yhteenlasketut kustannukset ovat arvioilta 450 miljoonaa euroa, joiden lisäksi lasketaan suuruusluokaltaan viiden miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Suuri osa toimenpiteistä on virkatyötä tai toimintaa tulvatilanteessa, joiden kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden kokonaisvaikutusta vesienhoitoon voidaan pitää myönteisenä: positiivisia toimenpiteitä on arvioitu olevan 84 kappaletta; negatiivisia 18. Loput ovat vaikutuksiltaan neutraaleita.

 

Toimeenpano

Suurin osa toimenpiteistä on priorisoitu ensisijaisiksi. Ensisijaisuuden lisäksi toimeenpanojärjestykseen vaikuttaa toteutusaikataulu. Lähes kaikkien toimenpiteiden toteutus on suunniteltu alkavaksi heti suunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Vuoden 2016 jälkeen aloitettavia toimenpiteitä on vain muutama. Jatkuvien toimenpiteiden, kuten viranomaistyön ja tulvatilannetoiminnan, lisäksi vain muutamien toimenpiteiden on suunniteltu jatkuvan vuonna 2021 alkavalle toiselle hallintasuunnitelmakaudelle.

Tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet arvioidaan pääsääntöisesti saavutettavan toisella suunnittelukaudella 2022-2027, mikäli toimenpiteiden toimeenpanossa ei ilmene suuria haasteita. Joillakin alueilla tavoitteisiin saatetaan päästä jo vuoteen 2021 mennessä.

Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 17.4.2019 klo 11.10