Riksomfattande inventering av vårdbiotoper 2019–2021

Vårdbiotoper, dvs. olika ängar, hagmarker och skogsbeten, har i och med effektiviseringen av jordbruket blivit beroende av aktiv vård och iståndsättning. För att vården skall vara effektiv behövs uppdaterad kunskap on vårdbiotopernas tillstånd i hela Finland.

De mångformiga vårdbiotoperna i Rautajärvi hör till höjdpunktenra i landsbygdslandskapet i Pälkäne. De sköts genom bete
De mångformiga vårdbiotoperna i Rautajärvi hör till höjdpunktenra i landsbygdslandskapet i Pälkäne. De sköts genom bete. © Bild: Tapio Heikkilä.

Den senaste omfattande inventeringen av vårdbiotoper i Finland gjordes på 1990-talet. Ny kunskap behövs, och därför har miljöministeriet reserverat finansiering till en ny riksomfattande inventering under åren 2019-2021. Inventeringarna genomförs i NTM-centralerna och Forststyrelsen och styrs av miljöministeriet. Finlands miljöcentral står för koordineringen.

Kunskap behövs för att säkra vårdbiotoperna

I inventeringen granskas alla kända värdefulla objekt och de får en värdeklassificering (nationellt, regionalt eller lokalt värdefull). Faktorer som påverkar värdeklassificeringen är bl.a. förekomst av vårdbiotopsarter, vårdhistoria och vårdens kontinuitet, samt trädbeståndet och dess struktur.

En stor del av vårdbiotoperna har inte inventerats sedan den riksomfattande inventeringen på 1990-talet, så värdeklassificeringen är föråldrad. Dessutom finns många objekt som vårdas, samt iståndsättningsdugliga objekt, som aldrig har blivit inventerade. Med en ny inventering samlas möjligast omfattande och likvärdig information om vårdbiotoperna i hela Finland.

Hagtornsfjäril (Aporia crataegi) på tjärblomster (Viscaria vulgaris) på en hällmarkstorräng i Laukkakallio i Suomussalmi
Hagtornsfjäril (Aporia crataegi) på tjärblomster (Viscaria vulgaris) på en hällmarkstorräng i Laukkakallio i Suomussalmi. © Bild: Katja Raatikainen.

Med hjälp av uppdaterad kunskap kan bevarandet av vårdbiotoperna främjas, då man kan rikta vården till de objekt som har störst betydelse för bevarandet. Dessa är stora objekt, särskilt mångformiga objekt, samt objekt som ligger i närheten av andra värdefulla objekt.

Värdeklassificeringen behövs också då beslut om finansiering av vården fattas. Vården finansieras huvudsakligen genom jordbrukets miljöersättningar, och för de allra värdefullaste områdena är det möjligt att bevilja högre ersättning. I vården uppstår kostnader av bl.a. röjning av igenvuxna objekt, stängsel runt betade områden, samt transport och övervakning av betesdjur.

Inventering 2019–2021

En riksomfattande inventering av vårdbiotoperna har förberetts sedan år 2015, och år 2017 publicerades uppdaterade anvisningar för inventering, som gjordes i Egentliga Finlands NTM-central. Efter det har prov- och modellinventeringar gjorts på olika håll i landet. Dessutom har NTM-centralerna ordnat inventeringsskolningar. På sommaren 2019 startar inventeringarna i nästan hela Finland. Inventeringarna genomförs i NTM-centralerna.

Under året 2019 tillsätts en arbetsgrupp vid miljöministeriet som skall styra inventeringen och granska resultaten. Arbetsgruppen fattar beslut om objekt som klassas som nationellt värdefulla. NTM-centralerna beslutar om objekt som klassas som regionalt eller lokalt värdefulla.

Skolning för inventering av vårdbiotoper på ängen Upin niitty i Häyrysenniemi i Haukipudas 11.6.2019
Skolning för inventering av vårdbiotoper på ängen Upin niitty i Häyrysenniemi i Haukipudas 11.6.2019. © Bild: Tapio Heikkilä.

Pressmeddelanden från NMT-centraler:

Tilläggsuppgifter:

Sonja Forss, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 26-08-2019 kl. 15.21, uppdaterad 26-08-2019 kl. 12.43