St1 Renewable Energy Ab:s (St1 Biofuels Ab) Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Projekt med en bioetanolfabrik som förläggs till Alholmens fabriksområde i Jakobstad. I bedömningsprogrammet framförs en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att på ett ekonomiskt lönsamt sätt utnyttja biprodukter från sågindustri och skogsbruk samt återvunnet virke genom att som huvudprodukt producera 50 miljoner liter 100-procentig etanol som används som biokomponent i bensin per år. Som biprodukter tillverkas terpentin, ligninmassa och råfurfural. St1 Biofuels Oy är projektansvarig. Företaget planerar att leverera en bioetanolfabrik till North European Bio Tech Oy (NEB), som ägs av SOK och St1. Anläggningens produktionskapacitet hyrs ut till NEB:s dotterbolag North European Oil Trade Oy (NEOT).

Projektalternativ

I förfarandet för miljökonsekvensbedömning i projektet granskas ett huvudalternativ, som delas upp i två underalternativ. Underalternativen skiljer sig från varandra i fråga om uppkomsten av biprodukter. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, i vilket bioetanolfabriken inte kommer att bygggas.

  • Alternativ 0 dvs. bioetanolfabriken byggs inte.
  • Alternativ 1: Bioetanolfabrik, med en årlig produktionskapacitet på 50 miljoner liter (100-procentig) etanol för användning som bränsle.
  • Alternativ 1.1: Anaerobisk behandling och indunstning av drank: I processalternativet behandlas dranken genom anaerobisk rötning varvid en betydande mängd biogas erhålls. Biogasen kan utnyttjas som bioenergi. Rötningsresten koncentreras och levereras till kund för gödseltillverkning eller för att användas som gödsel. Vattenångan kondenseras och en del återförs som processvatten till processens hydrolysfas och en del leds till UPM:s avloppsreningsverk eller via en egen aerobisk vattenbehandlingsetapp ut i vattendraget.
  • Alternativ 1.2: Indunstning av drank: I processalternativet koncentreras dranken till trävinass som kan användas som bioenergi. Vattenångan kondenseras och behandlas genom anaerobisk rötning varvid kondensatets organiska ämnen övergår till biogas. Den mängd biogas som bildas i detta alternativ är mindre än i alternativ 1.1. Biogasen kan utnyttjas som bioenergi. En del av det behandlade vattnet återförs till processen som processvatten till hydrolysfasen och en del leds till UPM:s avloppsreningsverk eller via en egen aerobisk vattenbehandlingsetapp ut i vattendraget.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

 

 

 

 

 

 

Publicerad 17-11-2016 kl. 12.45, uppdaterad 02-05-2018 kl. 13.28