Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Jeppo Biogas Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändring 267/1999). MKB-programmet gäller utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo.

Anläggningen planerades för att ta emot 90 000 ton råmaterial till biogas per år och orsaken till utvidgningsbehovet är att efterfrågan på biogas har ökat. Rötresten som uppstår i verksamheten utnyttjas som gödselmedel.

Återvinning av större mängder som överstiger miljötillståndet inom energiproduktionen förutsätter ett MKB-förfarande och en justerad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planerar man att ta i bruk ny teknologi. En av rötkamrarna ändras att fungera med termofil rötningstemperatur och utöver detta byggs eventuellt 1–2 nya rötningskamrar och två nya lagringsbassänger. På anläggningens område byggs dessutom en förvätskningsanläggning för biometan. Avsikten är även att inleda rening av rejektvattnet.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • ALT 0: Ingen ökning av råvarukapaciteten. Biogasanläggningen fortsätter i sin nuvarande omfattning med 90 000 t/år. Planeras att påbörja reningen av rejektvattnet.
  • ALT 1: Mottagningsmängden av råvaror ökar med 40 000 ton/år (totalt 130 000 t/år). En av rötkamrarna ändras att fungera med termofil rötningstemperatur och det byggs eventuellt en rötkammare och en lagringsbassäng vid anläggningen. Ytterligare byggs en förvätskningsanläggning för biometan. Planeras att påbörja reningen av rejektvattnet.
  • ALT 2: Mottagningsmängden av råvaror ökar med 60 000 ton/år (totalt 150 000 t/år). En av rötkamrarna ändras att fungera med termofil rötningstemperatur och det byggs eventuellt byggs två rötkammare och lagringsbassänger vid anläggningen. Ytterligare byggs en förvätskningsanläggning för biometan. Planeras att påbörja reningen av rejektvattnet.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

 

Publicerad 10-08-2016 kl. 9.22, uppdaterad 11-09-2019 kl. 11.20