Kalax vindkraftspark, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i ett skogsområde mellan Nämpnäs, Kalax, Norrnäs och Västra Yttermark. Projektområdets areal är cirka 3300 hektar. Enligt preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns ett omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas vid byggandet och underhållandet av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.
Vindkraftsparken kommer att bestå av maximalt 39 vindkraftverk. Beroende på kraftverkstyp kommer den sammanlagda kapaciteten att vara 136-150 MW.

Projektalternativ

I MKB-förfarandet granskas två projektalternativ som baserar sig på kraftverkstyper av olika storlek. Alternativen jämförs sinsemellan i avseende på sina miljökonsekvenser. Dessutom jämförs de med ett så kallat nollalternativ, alltså en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: En vindkraftspark med större kraftverk. I alternativ 1 består vindkraftsparken av 39 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 150 MW. Vindkraftverket har en navhöjd på 165 meter och rotorns diameter är 126 meter. Vindkraftverkens höjd är således totalt cirka 228 meter.
  • Alternativ 2: En vindkraftspark med mindre kraftverk. I alternativ 2 består vindkraftsparken också av 39 vindkraftverk, men navhöjden är 137 meter och rotorns diameter är 126 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 200 meter. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 136 MW.
  • Alternativ 0: projektet genomförs inte. I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 04-11-2013 kl. 15.28, uppdaterad 11-09-2019 kl. 13.04