Karleby litiumkemifabrik, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby. Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den projektansvarige har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag specialiserat på brytning och anrikning av litiummalm (spodumen) samt produktion av litiumkarbonat. Ca 600 000 ton malm per år bryts i bolagets brott, som ligger i Mellersta Österbottens litiumprovins. Malmen som bryts transporteras till bolagets anrikningsverk i Kalavesi i Kaustby kommun för anrikning. Enligt planerna transporteras spodumenkoncentratet, som uppkommer i anrikningen, till vidareförädling i den kemiska anläggningen som byggs i Karleby.

Den årliga produktionskapaciteten av litiumkarbonat som tillverkas på litiumkemifabriken är 24 000 ton. Av spodumenkoncentratet, som behövs i tillverkningen av litiumkarbonat, framställs ungefär hälften (ca 120 000 t/a) vid Keliber Oy:s Kalavesi anrikningsverk i Kaustby och ungefär hälften (ca 120 000 t/a) anskaffas från utlandet.

Projektalternativ

Utöver det s.k. nollalternativet granskas tre egentliga alternativ som avviker från varandra i fråga om återvinningen av analcimsanden som uppstår i processen. Enligt uppskattning uppstår ca 260 000 t analcimsand per år.

  • Alternativ 0: Den kemiska anläggningen förläggs inte till Karleby. Anläggningen byggs i Kalavesiområdet i Kaustby.
  • Alternativ 1: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i Karleby Hamns hamsnkonstruktioner.
  • Alternativ 2: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i storindustriområdets fältkonstruktioner och i Karleby Hamns hamnkonstruktioner.
  • Alternativ 3: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i hamnskonstruktionerna. Utöver detta transporteras den till annan tillståndspliktig återvinnings- och mottatagningsplats. 

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

Uppdatering av bedömningsbeskrivning

Publicerad 09-01-2018 kl. 14.48, uppdaterad 31-03-2022 kl. 15.01