Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Litiumprovinsprojektet förläggs till området av Kaustby kommun och Karleby stad. Utöver det s.k. nollalternativet granskas tre egentliga genomföringsalternativ, som skiljer sig från varandra med avsikt på avledande av vattnen från gruvområdena. Jämfört med MKB-programmet har alternativen ändrats så att endast en rutt granskas i fråga om trafikrutterna. Avvikande från MKB-programmet har även alternativen i anslutning till avledande av vattnen preciserats och ett nytt alternativ 3 har tillförts i granskningen.

Projektalternativ

  • Alternativ 0: Gruvområdena öppnas inte och det planerade projektet genomförs inte.
  • Alternativ 1: Gruvområdena i Länttä, Syväjärvi, Rapasaari och Outovesi öppnas. Det behandlade vattnet från gruvområdena i Länttä, Syväjärvi och Outovesi avleds i Ullava å och vattnet från dagbrottsområdet i Rapasaari avleds i Köyhäjoki å. Vattnet rinner slutligen ut i Perho å.
  • Alternativ 2: Gruvområdena i Länttä, Syväjärvi, Rapasaari och Outovesi öppnas. Vattnet från alla dagbrottsområden avleds i Ullava å och slutligen i Perho å.
  • Alternativ 3: Gruvområdena i Länttä, Syväjärvi, Rapasaari och Outovesi öppnas. Vattnet från dagbrottsområdena i Länttä och Syväjärvi avleds i Ullava å och vattnet från dagbrottsområdena i Rapasaari och Outovesi avleds i Köyhäjoki å. Vattnet rinner slutligen ut i Perho å.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

 

 

Publicerad 07-02-2014 kl. 17.27, uppdaterad 27-05-2019 kl. 10.59