Kommunernas värdefulla naturtyper

 

 

Kampanjen startades på våren 2011

Kommunernas värdefulla naturtyper är en brevkampanj, där brev skickades till alla kommuner i Finland och på Åland, med målet att bevara värdefulla naturtyper. I breven bifogades faktablad som beskriver hotade eller annars värdefulla naturtyper. Faktabladen finns här på sidan som pdf-filer.

Brevet är underskrivet av miljöminister Paula Lehtomäki, bostadsminister Jan Vapaavuori, generaldirektören för Finlands Miljöcentral Lea Kauppi, social- och miljöminister Katrin Sjögren från Ålands landskapsregering och verkställande direktör för Finlands Kommunförbund Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Målet med brevkampanjen är att få kommunerna och beslutsfattarna i kommunerna intresserade av att frivilligt värna om närnaturen. Den bästa lokala kännedomen om det egna områdets särdrag finns just i kommunerna. Naturen har en central plats i kommuninvånarnas dagliga välbefinnande och erbjuder därtill grunderna för en hållbar utveckling i samhället.

Metoderna för att trygga den biologiska mångfalden ligger till många delar i kommunernas händer, eftersom kommunerna har de bästa förutsättningarna att kombinera planering av markanvändning samt tryggande och hållbart bruk av naturens mångfald i det dagliga beslutsfattandet.

I Finland finns det många exempel på att man med långsiktiga och rätt riktade åtgärder kan hejda förlusten av den biologiska mångfalden. Sådana exempel önskar vi få flera av.

Regionala presskampanjer på hösten 2011 och på våren 2012

I andra fasen av kampanjen informerades det regionalt om värdefulla naturtyper till regionala och riksomfattande massmedier, för att få pressen att skriva om naturtyper och deras betydelse för befolkningen. De regionala webbsidorna och pressmeddelandena finns i högra spalten på finska.

Mer kampanjmaterial på hösten 2012

På hösten 2012 genomfördes tredje fasen, där kommunala beslutsfattare påmindes om kampanjen och betylsen av naturtypsskydd. Samtidigt gjordes det nytt material om naturtyper; affischer och postkort.

Det skickades ett brev till alla kommunala miljömyndigheter, där det berättades om det nya materialet. E-post om saken skickades också till ELY-centralerna (Närings-, trafik- och miljöcentralerna) och miljöskyddsföreningar. Det önskas att miljöskydds- och naturskyddsfolk sprider information om materialet som får distribueras gratis.

Material för fritt bruk

Du får fritt skriva ut och använda faktabladen och affischerna.

Affischer 

Fyra likadana finskspråkiga affischer med olika naturtypsbilder (pdf). Skriv ut och häng upp eller distribuera.

Postkort

Nedan finns modeller för fyra olika postkort, som är tryckta och kan beställas från Marja Pylvänäinen vid Finlands miljöcentral, för att distribueras vid olika evenemang. Korten är på finska.

Faktablsd som beskriver naturtyperna

 

 

En del av faktabladen finns på svenska. Faktabladen är pdf-filer.

Birkaland (endast på finska)

Egentliga Finland

Egentliga Tavastland (endast på finska)

Kajanaland (endast på finska)

Kymmenedalen

Lappland (endast på finska)

Mellersta Finland (endast på finska)

Mellersta Österbotten

 

 

Norra Karelen (endast på finska)

Norra Savolax (endast på finska)

Norra Österbotten (endast på finska)

Nyland

Päijänne-Tavastland (endast på finska)

Satakunda (endast på finska)

Södra Karelen (endast på finska)

Södra Savolax (endast på finska)

Södra Österbotten (endast på finska)

Åland

Österbotten

Ytterligare information

Brevkampanj: äldre expert Marja Pylvänäinen, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 529, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Naturtyper: enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 547, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 22.4.2013 kl. 9.52, uppdaterad 7.7.2015 kl. 15.37