Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vindkraftsparken som Triventus Wind Power AB planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8 i Kristinestads nordostliga del. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 8 km. Vindkraftsparken kommer att bestå av 31-35 vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är 3–4,5 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara högst cirka 140 MW. I bedömningsprogrammet framförs två olika alternativ för elöverföringen från vindkraftsparken.

Projektalternativ

För genomföring av projektet granskas två alternativ med varierande antal vindkraftverk och kraftverksstorlek. I MKB:n ska alternativen jämföras inbördes med avseende på konsekvenserna som de har. De olika alternativens konsekvenser jämförs dessutom med ett så kallat nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: en vindkraftspark med 35 kraftverk. Enligt alternativ 1 byggs inte fler än 35 vindkraftverk med en effekt på ca 3 MW och en totalhöjd på maximalt 200 m.
  • Alternativ 2: en vindkraftspark med 31 kraftverk. Enligt alternativ 2 byggs inte fler än 31 vindkraftverk med en effekt på ca 4,5 MW och en totalhöjd på maximalt 205 m.
  • Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Elöverföringsalternativ:

  • Alternativ 1: En ca 8 km lång luftburen kraftledning etableras från projektområdet längst kommungränsen mellan Kristinestad och Närpes och följer sedan en kraftledningsgata söder ut på östra sidan om sjön Storträsket ner till 400 kV transformatorstation vid Kristinestad som ägs av Fingrid Abp.
  • Alternativ 2: Enligt alternativ 2 förläggs en ca 9,5 km lång markkabel utmed en gammal banvall från projektområdets västra sida fram till befintlig väg vid Tjöck. Markkabeln följer sedan befintliga vägar fram till Fingrids 400 kV transformatorstation i Kristinestad.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 11-06-2013 kl. 0.00, uppdaterad 11-09-2019 kl. 10.57