Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Keliber Oy har för avsikt att framställa specialrenad litiumhydroxid för litiumbatterimarknadens behov. Malmen som förädlas till litiumhydroxid bryts i brotten som ligger i området av Kelibers litiumprovins i Mellersta Österbotten. Miljökonsekvensbedömningen gäller ökad brytning och flyttning av anrikningsverket från Kalavesi i Kaustby till området av Päiväneva i närheten av Syväjärvi och Rapasaari, där bolaget har större malmförekomster. Projektområdena som granskas i bedömningen ligger i kommunerna Kaustby och Kronoby samt i Karleby stad.

Projektalternativ

  • Alternativ ALT0: Malmbrytningsområdena eller anrikningsverket i Syväjärvi, Rapasaari eller Outovesi byggs varken i Karleby stads eller Kaustby kommuns område. Projektområdet kvarstår i nuvarande tillstånd och området är inte föremål för förändringar på grund av gruv- eller anrikningsverksamheterna.
  • Alternativ ALT1: projektområdet omfattar malmbrytningsområdena Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi i Mellersta Österbottens litiumprovins och anrikningsområdet i Kalavesi. Mängden malm som bryts uppgår till sammanlagt 600 000 t/a och inalles 10 miljoner ton under gruvverksamhetens livscykel. Gruvverksamhetens livscykel grundar sig på en LOM-utredning (LOM=Life Of Mine), i vilken har uppskattats att gruvverksamhetens livscykel är ca 16 år. I malmbrytningsområdena grovkrossas malmen, efter vilket den transporteras till anrikningsområdet. Anrikningsverksamheten, som även inkluderar malmkrossning och sortering, ligger i sin helhet i området av Kalavesi i Kaustby.

    I anrikningsverket uppgår mängden producerat spodumenkoncentrat till ca 140 000 t/a. Koncentratet transporteras vidare till kemifabriken i Karleby, som framställer litiumhydroxid till en mängd av 12 500 t/a. I anrikningsprocessen uppstår utöver koncentrat även ca 4 300 t/a prefloat-fraktion, som klassificeras som gruvavfall, anrikningssand och gyttja ca 400 000 t/a och magnetisk fraktion ca 700 t/a. Gruvavfallet deponeras på avfallsområdena som byggs för avfallet på anrikningsverkets område.
  • Alternativ ALT2: projektområdet omfattar malmbrytningsområdena Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi i Mellersta Österbottens litiumprovins och anrikningsområdet i Päiväneva. Mängden malm som bryts uppgår till sammanlagt 875 000 t/a och inalles 10 miljoner ton under gruvverksamhetens livscykel. Gruvverksamhetens livscykel grundar sig på en LOM-utredning, i vilken har uppskattats att gruvverksamhetens livscykel är ca 13 år. Anrikningsverksamheten, som även inkluderar malmkrossning och sortering, ligger i sin helhet i området av Päiväneva i kommunerna Kaustby och Kronoby, i omedelbar närhet av malmbrytningsområdet Rapasaari.

    I anrikningsverket uppgår mängden producerat spodumenkoncentrat till ca 210 000 t/a. Koncentratet transporteras vidare till kemifabriken i Karleby, som framställer litiumhydroxid till en mängd av 15 000 t/a. I anrikningsprocessen uppstår utöver koncentrat även ca 6 500 t/a prefloat-fraktion, som klassificeras som gruvavfall, anrikningssand och gyttja ca 600 000 t/a och magnetisk fraktion ca 1 100 t/a. Gruvavfallet deponeras på avfallsområdena som byggs för avfallet på anrikningsverkets område.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 04-06-2020 kl. 12.28, uppdaterad 24-05-2021 kl. 13.31