Märkenkall vindkraftspark, Vasa, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning projekt

MKB-förfarandet gäller vindkraftsbolaget OX2:s vindkkraftsprojekt på Märkenkall i Vasa stads och Korsholms kommuns områden. Bolaget planerar ett projekt med 22 eller högst 30 vindkraftverk på Märkenkall. Avståndet till centrum av Vasa är ca 15 km och till Korsholms kommuns centralort Smedsby ca 10 km. Avståndet till kusten är ca 15 km. I närheten av projektet ligger byarna Kuni, Mullola, Golkas, Miekka, Staversby och Voitby. Projektet har en areal på ca 2 330 hektar. Den planerade vindkraftsparken ligger på den södra sidan av riksväg 8 (Karlebyvägen). På den nordöstra sidan av projektområdet går Larvvägen (725), på södra sidan Merikartvägen (717) och på västra sidan Voitbyvägen 7175. Projektområdet gränsar nästan helt och hållet till skogsområden. Närmaste bebyggelse ligger på ca 1 km:s avstånd. Projekt- och verksamhetshelheten innefattar också bl.a. elöverföring, jordkablar, vägar och servicebyggnader. Som en del av beredningen har det utarbetats ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid iljökonsekvensbedömning (468/1994). Programmet är en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Projektalternativ

I projektet granskas två alternativ för genomföring av projektet, i vilka vindkraftverkens antal varierar. I MKB-förfarandet kommer projektalternativen att jämföras sinsemellan med avsikt på de konsekvenser som de orsakar. Konsekvenserna av alternativen jämförs dessutom med ett s.k. nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: Färre kraftverk. I alternativ 1 består vindkraftsparken av 22 vindkraftverk. Kraftverket har en enhetseffekt på högst 5 MW och den sammanlagda kapaciteten är således högst 110 MW. Enligt alternativet kommer vindkraftverkens navhöjd att vara ca 145 meter och rotorns diameter ca 140 meter. Vindkraftverkens sammanlagda höjd blir således ca 215 meter.
  • Alternativ 2: Fler kraftverk. I alternativ 2 består vindkraftsparken av 30 vindkraftverk. Kraftverket har en enhetseffekt på högst 5 MW och den sammanlagda kapaciteten är således högst 150 MW. Enligt alternativen kommer vindkraftverkens navhöjd att vara ca 145 meter och rotorns diameter ca 140 meter. Vindkraftverkens sammanlagda höjd blir således ca 215 meter.
  • Alternativ 0: I det s.k. nollalternativet genomförs projektet inte, utan motsvarande energimängd produceras på annat sätt.

Elöverföringsalternativ som undersöks:

  • Alternativ A: i alternativet byggs en 110 kV:s kraftledning från elstationen som ska byggas i projektområdets södra del intill de befintliga kraftledningarna ända till elstationen i Västerbacka. Elstationen ligger cirka 10 kilometer nordost om projektområdet. När det gäller den nya 110 kV:s luftledningen undersöks alternativ att bygga en kraftledning intill de befintliga kraftledningarna som en egen ledning på egna stolpar eller som en lösning med gemensamma stolpar. Även ett alternativ med jordkablar utreds.
  • Alternativ B: i alternativet kopplas kraftledningen för vindkraften samman med den nuvarande 110 kV:s kraftledningen över en anslutningspunkt som byggs söder om Kärmeskallio.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 11-06-2014 kl. 9.24, uppdaterad 27-05-2019 kl. 10.42