Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som är belägen i skogsområde mellan Molpe, Häggvik, Korsbäck Långbacken och Petalax. Projektområdet är beläget både i Malax och Korsnäs kommun. projektområdet areal är ca 2 300 hektar. Enligt preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns ett omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas vid byggandet och underhållandet av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.

Projektalternativ

  • Alternativ 1: Kålmanåsskogen i Korsnäs kommun En vindkraftspark med 12 vindkraftverk och en total kapacitet på cirka 40 MW.
  • Alternativ 2: Västra Kronskogen i Malax kommun En vindkraftspark med 9 vindkraftverk och en total kapacitet på cirka 30 MW.
  • Alternativ 3: Dragåsen i Korsnäs kommun En vindkraftspark med 4 vindkraftverk och en total kapacitet på cirka 15 MW.
  • Alternativ 4: Östra Kronskogen i Malax kommun En vindkraftspark på 7 vindkraftverk och en total kapacitet på cirka 25 MW.
  • Alternativ 5: Vindkraftsparken byggs i sin helhet Vindkraftsparken byggs i sin maximala omfattning i projektområdet. Vindkraftsparken består av 32 vindkraftverk och dess totala kapacitet är 110 MW.
  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Vindkraftsparken kommer att bestå av maximalt 32 vindkraftverk. Vindkraftsparkens sammanlagda effekt är maximalt ca 110 MW. Vindkraftsparken ansluts till det nationella elöverföringsnätet med en 110 kV:s kraftledning från parkens elstation till Fingrids nya elstation i Pörtom eller till elstationeni Toby i Korsholm. Beroende på markens beskaffenhet, rådande markanvändning och intressenternas inställning byggs elöverföringen antingen med luftledning eller jordkabel.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 04-11-2013 kl. 12.42, uppdaterad 11-09-2019 kl. 13.24