Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki och Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektområdet ligger i Mutkalampi i Kannus stads norra del, området av Uusi Somero i Karlebystads nordöstra del samt södra delen av Mökkiperä i Kalajoki stad på båda sidorna av kommungränserna. Området är ca 100 km2.

Enligt det största projektalternativet uppgår antalet vindkraftverk till sammanlagt ca 100, av vilka hälften ligger i Kannus och hälften i Kalajoki. I Karleby uppskattas antalet vara 4–5 vindkraftverk. Vindkraftsenheterna har en effekt på 2–5 MW, tornhöjden är 90–165 meter och rotorbladet är 50–65 meter långt.

Projektalternativ

Alternativ i miljökonsekvensbedömningen:

  • Alternativ 0 (ALT 0). I alternativ 0 byggs ingen vindkraftspark i området av Mutkalampi i Kannus, Mökkiperä i Kalajoki eller Uusi-Somero i Karleby. Alternativet utgör ett referensalternativ, i vilket motsvarande elmängd produceras någon annanstans med andra elproduktionsmetoder.
  • Alternativ 1 (ALT 1). I området av Mutkalampi i Kannus, Mökkiperä i Kalajoki och Uusi Somero i Karleby byggs en vindkraftspark med ca 80 kraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 2–5 MW och tornhöjden är 90–165 meter.
  • Alternativ 1A (ALT 1A). I alternativ 1A byggs i området av Mutkalampi i Kannus, Mökkiperä i Kalajoki och Uusi-Somero i Karleby ca 41–47 vindkraftverk. I alternativet byggs endast vindkraftsparkens del i Kannus och Karleby.
  • Alternativ 1B (ALT 1B). I detta alternativ byggs endast den del av vindkraftsparken som ligger i Kalajoki, vilken omfattar ca 36–39 vindkraftverk i Mökkiperä i Kalajoki.
  • Alternativ 2 (ALT 2). I området av Mutkalampi i Kannus, Mökkiperä i Kalajoki och Uusi-Somero i Karleby byggs ca 100 vindkraftverk. I alternativet utnyttjas projektområdets alla arrendeavtalsområden i sin helhet. I miljökonsekvensbedömningen undersöks skilt för varje kraftverk hur väl de planerade byggplatserna passar för vindkraftsbyggande. Planerna om hur vindkraftverken och servicevägarna placeras preciseras under MKB-förfarandets förlopp. Vindkraftsparken ansluts till elnätet från projektområdet till 110 kV:s kopplingsfältet vid Uusnivala 110/400 kV:s elstation. Elledningen går via Rieskaneva till Uusnivala.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 19-02-2013 kl. 0.00, uppdaterad 28-05-2019 kl. 13.36