Gå till innehållet

Havsvård ger resultat

Rena vattendrag. Glädje nu och i framtiden.jpg

Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den är en grund och nästan försluten bassäng. Havet är eutrofierat och dess biota har förändrats på grund av mänsklig aktivitet. Ekosystemet utsätts för många olika risker, från oljetransporter till klimatförändringen.

Det huvudsakliga målet för havsvården är att Östersjön ska uppnå god miljöstatus senast 2020. Eftersom en god status ännu inte har uppnåtts krävs det ytterligare planering och konkreta handlingar. Det finns mycket att göra – men som tur deltar många experter och entusiastiska aktörer i arbetet. Var och en kan delta i, kommentera och påverka hur havet vårdas och hur dess tillstånd förbättras.

Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen

Respons på förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen kan ges från den 1 februari till den 14 maj 2021. Respons önskas i första hand via webbplatsen Utlåtande.fi.

Man kan ge respons

Samrådshandlingarna:

Planeringen av havsvården är en ständigt pågående process

Planeringen av havsvården delas in i tre delar och går framåt i cykler om sex år. Havets tillstånd övervakas kontinuerligt. Utifrån övervakningen görs det vart sjätte år en bedömning av havets tillstånd, och för att en god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön fastställer man allmänna miljömål samt indikatorer för att följa hur målen uppnås. I samband med bedömningarna fastställs också hur god status kan uppnås. Utifrån bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården med åtgärdsförslag om hur havsmiljöns tillstånd ska kunna förbättras.

Processen för havsvården.jpg
Havsvården planeras parallellt med vattenvården av åar, älvar och sjöar och grundvatten.

Hur kan vi förbättra Östersjöns tillstånd?

Läs mer om Östersjöns tillstånd:

Genom övervakningsprogrammet får man information om Östersjöns tillstånd och dess utveckling. Övervakningsprogrammet ska genomföras 2020–2026.

En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handledning som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland. Handledningen reviderades 2020.

Nuvarande åtgärdsprogrammet:

 
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.39, uppdaterad 19.2.2021 kl. 12.56
Ämne: