Havsvård ger resultat

Rena vattendrag. Glädje nu och i framtiden.jpg

Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den är en grund och nästan försluten bassäng. Havet är eutrofierat och dess biota har förändrats på grund av mänsklig aktivitet. Ekosystemet utsätts för många olika risker, från oljetransporter till klimatförändringen.

Det huvudsakliga målet för havsvården är att Östersjön ska uppnå god miljöstatus senast 2020. Eftersom en god status ännu inte har uppnåtts krävs det ytterligare planering och konkreta handlingar. Det finns mycket att göra – men som tur deltar många experter och entusiastiska aktörer i arbetet. Var och en kan delta i, kommentera och påverka hur havet vårdas och hur dess tillstånd förbättras.

Förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen

Ett förslag till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen 2022–2027 har utarbetats. Samrådet om förslaget avslutades den 14 maj 2021, och responsen från samrådet publiceras på denna webbplats när åtgärdsprogrammet publiceras. Förslaget till åtgärdsprogram ska behandlas i statsrådet i slutet av 2021.

Samrådshandlingarna:

Planeringen av havsvården är en ständigt pågående process

Planeringen av havsvården delas in i tre delar och går framåt i cykler om sex år. Havets tillstånd övervakas kontinuerligt. Utifrån övervakningen görs det vart sjätte år en bedömning av havets tillstånd, och för att en god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön fastställer man allmänna miljömål samt indikatorer för att följa hur målen uppnås. I samband med bedömningarna fastställs också hur god status kan uppnås. Utifrån bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården med åtgärdsförslag om hur havsmiljöns tillstånd ska kunna förbättras.

Processen för havsvården.jpg
Havsvården planeras parallellt med vattenvården av åar, älvar och sjöar och grundvatten.

Hur kan vi förbättra Östersjöns tillstånd?

Läs mer om Östersjöns tillstånd:

Genom övervakningsprogrammet får man information om Östersjöns tillstånd och dess utveckling. Övervakningsprogrammet ska genomföras 2020–2026.

En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handledning som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland. Handledningen reviderades 2020.

Nuvarande åtgärdsprogrammet:

 
Publicerad 05-01-2018 kl. 13.39, uppdaterad 21-10-2021 kl. 15.16
Ämne: