Pjelax vindkraftspark, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Den vindkraftspark som VindIn planerar ligger på skogsbruksdominerade områden i Närpes intill riksväg 8, mellan byarna Pjelax och Myrkky. Den planerade vindkraftsparken ligger som närmast cirka sju kilometer sydost om Närpes centrum. Enligt preliminära bedömningar är vindförhållandena på området gynnsamma. Det befintliga skogsvägnätet kan utnyttjas när vindkraftsparken byggs och underhålls. VindIn har ingått arrendeavtal för området med markägarna.

Vindkraftsparken kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av 32-35 vindkraftverk med den sammanlagda kapaciteten 11-123 MW. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet skulle ske genom att knyta projektet till den under byggnad varande elstationen Kristinestad och elkabeln som kommer att gå mellan Kristinestad och Ulvsby. Elöverföringen utanför vindkraftsparken bestäms i en skild EMV process.

Projektalternativ

För genomförandet av projektet granskas sammanlagt två genomförandealternativ, där projektområdets avgränsning och antalet vindkraftverk varierar. Kraftverkets storlek är den samma i alla alternativ. I MKB:n ska alternativen jämföras inbördes med avseende på sina konsekvenser. De olika alternativens konsekvenser jämförs dessutom med ett så kallat nollalternativ, en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: En vindkraftspark i Pjelax område. I alternativ 1 bestårvindkraftsparken av 32 vindkraftverk med total kapacitet på cirka 112 MW. Enligt alternativet skulle vindkraftverkens navhöjd vara 137 meter med rotor som har diametern 126 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 200 meter.
  • Alternativ 2: En vindkraftspark i Pjelax område på Österbottens förbunds planeförslag till Etapplandskaplan 2. I alternativ 2 består vindkraftsparken av 17 vindkraftverk med total kapacitet på cirka 60 MW. Enligt alternativet skulle projektet genomföras med en kraftverkstyp enligt alternativ 1.
  • Alternativ 0: projektet genomförs inte. I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

 

 

 

 

Publicerad 04-11-2013 kl. 14.19, uppdaterad 11-09-2019 kl. 13.10