Havsvård

Alkutalven_merisavua_556
© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank

Målet för havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön

Miljöministeriet har tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet utarbetat en havsförvaltningsplan som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Flera olika statliga och samhälleliga aktörer deltar i genomförandet av planen. Havsförvaltningsplanen utgör en sådan marin strategi som ska utarbetas enligt EU:s ramdirektiv om en marin strategi. Havsvården är nära kopplad till vattenvården, som är inriktad på kustvatten, sjöar, åar, älvar och grundvatten.

Havsförvaltningsplanen består av tre delar, som uppdateras med sex års mellanrum:

  • Del I: Bedömning av havets nuvarande tillstånd, definitioner av god status, allmänna miljömål och indikatorer (2018)
  • Del II: Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan (2020)
  • Del III: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021.

Havsförvaltningsplanen ska godkännas av statsrådet. Nästa gång väntas statsrådet fatta ett beslut om den reviderade havsförvaltningsplanen år 2021.
 

Merenhoitosykli_svenska
Havsförvaltningsplanens huvudsektioner. Bearbetad från originalbilden, som kan hittas i publikationen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018".
 

Målen för och kunskapen om havsmiljöns tillstånd styr havsvården

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 beskriver havsmiljöns tillstånd 2011–2016. Den innehåller en bedömning av belastningen på havet och reviderade definitioner av god status i havsmiljön samt allmänna mål och tillhörande indikatorer.

Östersjöstaterna och Europeiska kommissionen samarbetar kring havsvården inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). HELCOM gav 2018 ut en bedömningsrapport om Östersjöns tillstånd: State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016 . Det är Östersjöstaternas andra gemensamma övergripande bedömning av Östersjöns tillstånd och belastningen på havsmiljön. EU-länderna kring Östersjön utnyttjar informationen i rapporten inom havsvården. Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 bygger i hög grad på HELCOM-bedömningen av miljöstatusen, men tillhandahåller också mer detaljerad information om Finlands havsområden.

Övervakningsprogrammet ger information om havsmiljöns tillstånd och belastningen på den

Övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen genomförs åren 2020–2026.

Övervakningsprogrammet består av 13 program, som innehåller sammanlagt 44 delprogram. Inom delprogrammen samlas det information om arter, naturtyper, havsvattnets egenskaper och den belastning som den marina miljön är utsatt för. För varje delprogram har det utsetts ansvarsmyndigheter. Övervakningsprogrammet uppdaterades år 2020.

En generell beskrivning av övervakningsprogrammet:

En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handbok som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland.

Förslaget till åtgärdsprogram för havsvården 2022–2027

I åtgärdsprogrammet presenteras befintliga och nya åtgärder som bör vidtas inom olika sektorer för att en god miljöstatus i den marina miljön ska kunna uppnås och upprätthållas. Det nuvarande programmet verkställs under 2016–2021. Åtgärdsprogrammet håller just nu på att uppdateras. Vem som helst kan ge respons på förslaget till Finlands uppdaterade åtgärdsprogram från den 1 februari till den 14 maj 2021.

Förslaget och annat samrådsmaterial:

Det nuvarande åtgärdsprogrammet är i kraft till utgången av 2021.

Publicerad 05-01-2018 kl. 13.45, uppdaterad 03-12-2021 kl. 11.33
Utgivare: