Planering av havsvården och samarbete

Alkutalven_merisavua_556
© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank

Målet god miljöstatus i den marina miljön

Målet för havsvården är att Östersjön ska uppnå god miljöstatus före 2020. Miljöministeriet utarbetar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet en nationell havsförvaltningsplan för Finland. Planen omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Flera statliga forskningsinstitut och ämbetsverk deltar också aktivt i arbetet. Havsförvaltningsplanen utgör en sådan marin strategi som ska utarbetas enligt EU:s ramdirektiv om en marin strategi.

Havsförvaltningsplanen består av tre delar, som statsrådet har fattat principbeslut om:

  • Del 1: Bedömning av havets nuvarande tillstånd, definitioner av god status, allmänna miljömål och indikatorer (2018, föregående version 2012)
  • Del 2: Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan (2014, ses över 2020)
  • Del 3: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021 (2015, ses över 2021)

Havsförvaltningsplanen ska godkännas av statsrådet. Havsvården är nära kopplad till vattenvården, som är inriktad på kustvatten, sjöar, åar, älvar och grundvatten.

Kunskapen om havsmiljöns tillstånd styr havsvården

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 innehåller en ny bedömning av havsmiljöns tillstånd 2011–2016. Den innehåller dessutom en bedömning av belastningen på havet och reviderade definitioner av god status i havsmiljön samt allmänna mål och tillhörande indikatorer.

Rapporten utgör en uppdatering av den första delen av Finlands havsförvaltningsplan från 2012. Havsförvaltningsplanens övervakningsprogram uppdateras 2020 och åtgärdsprogrammet uppdateras 2021. När alla delar har setts över väntas statsrådet under 2021 fatta ett principbeslut om den reviderade havsförvaltningsplanen.

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland och det bakgrundsmaterial som använts vid revideringen av havsförvaltningsplanens första del samt kommentarer från samrådet och tillhörande svar:

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) gav 2018 ut en omfattande bedömning av Östersjöns tillstånd, State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016 Det är Östersjöstaternas andra gemensamma övergripande bedömning av Östersjöns tillstånd och belastningen på havsmiljön. EU-länderna kring Östersjön kan använda rapporten när de uppdaterar den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i ländernas havsförvaltningsplaner. Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 bygger också i hög grad på ovan nämnda HELCOM-bedömning (HOLAS II), men tillhandahåller ytterligare mer detaljerad information om Finlands havsområden.

Den tidigare versionen av havsförvaltningsplanens första del, som godkändes 2012, och bakgrundsmaterial till den finns under länkarna nedan. De ersätts dock nu av rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 med tillhörande bakgrundsdokument.

Övervakningsprogrammet ger information om havsmiljöns tillstånd och belastningen på den

Övervakningsprogrammet består av 39 delprogram inom vilka det samlas in information om arter, naturtyper, havsvattnets egenskaper och den belastning som den marina miljön är utsatt för. För varje delprogram har det utsetts ansvarsmyndigheter.

En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handledning som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland.

Övervakningsprogrammet kommer att uppdateras 2020.

Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram

I åtgärdsprogrammet bedöms de nuvarande havsvårdsåtgärdernas tillräcklighet, och det läggs fram förslag på nya åtgärder som bör vidtas inom olika sektorer för att en god miljöstatus i den marina miljön ska kunna uppnås och upprätthållas. Åtgärdsprogrammet ska verkställas 2016–2022.

Genomförandet av åtgärdsprogrammet följs upp och programmet uppdateras 2021.

Publicerad 5.1.2018 kl. 13.45, uppdaterad 29.1.2019 kl. 13.46
Utgivare: