Planering av havsvården och samarbete

Alkutalven_merisavua_556
© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank

Målet: god miljöstatus i den marina miljön

Målet med havsvården är att uppnå en god miljöstatus i Östersjön senast 2020. Tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet utarbetar miljöministeriet en nationell havsförvaltningsplan för Finland. Planen omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Havsförvaltningsplanen är en sådan marin strategi som ska utarbetas enligt EU:s ramdirektiv om en marin strategi.

Havsförvaltningsplanen består av tre delar, som statsrådet har fattat principbeslut om:

  • Del 1: Bedömning av havets nuvarande tillstånd och goda status och uppställande av miljömål och indikatorer (2012)
  • Del 2: Övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen (2014)
  • Del 3: Åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen 2016–2021 (2015)

Havsvården är nära kopplad till vården av sjöar, åar, älvar och grundvatten.

Kunskapen om havets tillstånd och målsättningarna styr havsvården

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 innehåller en ny bedömning av havsmiljöns tillstånd 2011–2016. Den innehåller dessutom en bedömning av belastningen på havet och reviderade definitioner av god status i havsmiljön samt allmänna mål och tillhörande indikatorer.

Rapporten utgör en uppdatering av den första delen av Finlands havsförvaltningsplan från 2012. Havsförvaltningsplanens övervakningsprogram uppdateras 2020 och åtgärdsprogrammet uppdateras 2021. När alla delar har setts över väntas statsrådet under 2021 fatta ett principbeslut om den reviderade havsförvaltningsplanen.

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland och det bakgrundsmaterial som använts vid revideringen av havsförvaltningsplanens första del samt kommentarer från samrådet och tillhörande svar:

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) gav 2018 ut en omfattande bedömning av Östersjöns tillstånd, State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016 Det är Östersjöstaternas andra gemensamma övergripande bedömning av Östersjöns tillstånd och belastningen på havsmiljön. EU-länderna kring Östersjön kan använda rapporten när de uppdaterar den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i ländernas havsförvaltningsplaner. Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 bygger också i hög grad på ovan nämnda HELCOM-bedömning (HOLAS II), men tillhandahåller ytterligare mer detaljerad information om Finlands havsområden.

Den tidigare versionen av havsförvaltningsplanens första del, som godkändes 2012, och bakgrundsmaterial till den finns under länkarna nedan. De ersätts dock nu av rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 med tillhörande bakgrundsdokument.

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) har gett ut en första version av rapporten State of the Baltic Sea. Rapporten är en övergripande bedömning av miljöstatusen i Östersjön och den belastning miljön utsätts för. Bedömningen har gjorts i samarbete mellan Östersjöstaterna. Under 2018 färdigställs en version av rapporten som ska ges till intressentgrupper för kommentarer. EU-länderna kring Östersjön ska kunna utnyttja den när de uppdaterar uppgifterna om den marina miljöns tillstånd i sina marina strategier.

Övervakningsprogrammet ger information om den marina miljöns tillstånd och den belastning den är utsatt för

Övervakningsprogrammet består av 39 delprogram inom vilka det samlas in information om arter, naturtyper, havsvattnets egenskaper och den belastning som den marina miljön är utsatt för. För varje delprogram har det utsetts ansvarsmyndigheter.

Information om uppföljningen av Östersjöns tillstånd:

Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram

I åtgärdsprogrammet bedöms de nuvarande havsvårdsåtgärdernas tillräcklighet, och det läggs fram förslag på nya åtgärder som bör vidtas inom olika sektorer för att en god miljöstatus i den marina miljön ska kunna uppnås och upprätthållas. Åtgärdsprogrammet ska verkställas 2016–2022.

Planeringen av havsvården är en fortlöpande process

Genomförandet av havsförvaltningsplanen kommer att granskas och de tre delarna ses över vart sjätte år. Den första delen ses över 2018, den andra delen 2020 och den tredje delen 2021.

Publicerad 5.1.2018 kl. 13.45, uppdaterad 15.1.2019 kl. 18.23
Utgivare: