Rödlistade arter i Finland 2019

I Finland genomförs uppföljningen av hotade arter vart tionde år. Den femte uppföljningen blev färdig i 2019.

Punainen kirja 2019 kansi

 

Publikation

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 (HELDA - Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv). Publikationen är pä finska med sammanfattningar i engelska.

 

 

 

 

 

Webbtjänst

Webbtjänsten för Finlands rödlista finns på finska.

Hotstatusen för arterna i Finland bedömdes för femte gången

Finlands artantal uppskattas för tillfället till minst 48 000. Tillräckliga uppgifter för hotbedömning fanns om 22 418 arter eller lägre taxa, vilket utgör 47 % av alla arter. Av dessa bedömdes 2 667 arter eller lägre taxa vara hotade, d.v.s. 11,9 %. Rödlistade arter, som förutom hotade arter även innefattar försvunna arter, nära hotade arter och arter som det råder kunskapsbrist om, uppgår till 6 683 (29,8 %). Av de bedömda arterna är 498 akut hotade (CR), 918 starkt hotade (EN), 1 260 sårbara (VU), 1 912 nära hotade (NT), 1 792 med kunskapsbrist (DD), 312 försvunna (RE) och 15 735 livskraftiga.

Hoten har bedömts på basis av Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) regionala hotbedömningskriterier. Majoriteten av de hotade arterna lever i skogar (31 %), vårdbiotoper och andra kulturmiljöer (24 %). Skogarna och kulturlandskapen är de artrikaste miljöerna, vilket förklarar den stora mängden hotade arter. Antalet hotade arter är högst inom den hemiboreala och sydboreala zonen i södra Finland. Andelen hotade arter i en specifik habitattyp är högst i kalfjället (37,9 %).

Finlands miljöcentral koordinerade arbetet och 180 experter från universiteten, de naturvetenskapliga museerna, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen och Suomen nisäkästieteellinen seura (föreningen för däggdjursvetenskap i Finland) deltog. De sakkunniga amatörer och pensionerade naturvetenskapsmän som deltog i arbetet gjorde en värdefull insats. En styrgrupp som tillsatts av miljöministeriet ledde arbetet och godkände arbetsgruppernas bedömningar.

Ytterligare information

Miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, tfn 0400 143 876, fornamn.o.efternamn@ym.fi

Äldre forskare Ulla-Maija Liukko, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 387, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Publicerad 18.3.2019 kl. 16.14, uppdaterad 1.4.2019 kl. 10.59