Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vindkraftsparken som PROKON Wind Energy Finland Oy planerar är främst belägen i cirka åtta kilometer öst om Oravais på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avståndet till Nykarleby är cirka 22 kilometer. Vindkraftsparken kommer att bestå av högst 32 vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är 3 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara högst cirka 100 MW. Det vindkraftverk som granskas består av ett cirka 142 meter högt cylindriskt torn, ett maskinrum och en trebladig rotor med en diameter på 117 meter. I bedömningsprogrammet framförs tre olika alternativ för elöverföringen från vindkraftsparken.

Projektalternativ

För genomförandet av projektet granskas sammanlagt tre alternativ, där antalet vindkraftverk, platsen för vindkraftparken och kraftledningens placeringar varierar. I MKB:n ska alternativen jämföras inbördes med avseende på konsekvenserna som de har. De olika alternativens konsekvenser jämförs dessutom med ett nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: En vindkraftpark i Nykarlebys område. I alternativ 1 placeras vindkraftparken på Nykarleby stads område. Enligt alternativet byggs cirka 25 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 75 MW i Storbötet vindkraftparks område. Elöverföringen kommer att ske antingen enligt alternativet A eller C.
  • Alternativ 2: En vindkraftpark i Vörås område. I alternativ 2 placeras vindkraftparken i Vörå kommuns område. Enligt alternativet byggs cirka 7 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 21 MW på Storbötet vindkraftparks område. Elöverföringen kommer att ske enligt alternativet B.
  • Alternativ 3: En vindkraftpark både i Nykarlebys och Vörås område. I alternativ 3 utgörs vindkraftparken av en större park som omfattar både Nykarlebys och Vörås vindkraftparkområden. På området placeras totalt 32 vindkraftverk och placeringen motsvarar alternativen 1 och 2 tillsammans. Vindkraftverkens totala kapacitet är cirka 100 MW. Elöverföringen kommer att ske antingen enligt alternativet A eller C.
  • Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.
  • Elöverföringsalternativen A, B och C. Elöverföringsalternativen A och C möjliggör överföringen av den el som produceras i enlighet med vindkraftparkens alternativ 1 och 3 till eldistributionsnätverket. Elöverföringsalternativet B är planerat för vindkraftparkens alternativ 2. I alla elöverföringsalternativen ska parken anslutas till den be fintliga 110 kilovolts (kV) ledningen (Tuovila – Kojola) som löper i nordost-sydvästlig riktning på cirka 4,6 kilometers avstånd väster om projektområdet. Rutten för den nya 110 kilovolts (kV) luftledningen, som ska byggas från vindkraftparken till den befintliga ledningen, varierar likväl mellan alternativen A, B och C.

Bedömningsprogrammet

Bilagor

Bedömningsbeskrivningen

Bilagor

Publicerad 04-07-2013 kl. 0.00, uppdaterad 27-05-2019 kl. 14.47