oljakanister.jpg

I Finland försvinner upp till 10 000 ton spillolja per år

Pressmeddelande 9.5.2019 Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.
Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas. Läs mer om spillolja och hur ska den återvinna och kunna återanvända.

Så här påverkar behandlingen av avloppsvattnet utsläppen

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas

Pressmeddelande 24.4.2019 miljöministeriet
Det finns fortfarande tid att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt. Avloppsvattensystem som finns i ett grundvattenområde och på ett avstånd av 100 meter från närmaste vattendrag ska vara i skick senast den 31 oktober 2019. I cirka en tredjedel av de permanent bebodda fastigheterna i dessa områden har behandlingen av avloppsvatten redan effektiviserats. Omkring 42 000 bostäder måste ännu se över avloppsvattensystemet Läs mer om hur avloppsvattensystem kan åtgärdas

aktuellt från miljöministeriet

Klimatprojekt i kommunerna beviljas uppemot en halv miljon euro

16.5.2019
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att stödja 12 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Inom projekten strävar man efter att få beslutsfattarna i kommunerna, kommuninvånarna och de företag som verkar i området att förbinda sig till gemensamma klimatinsatser. Teman för klimatarbetet är bl.a. att minska koldioxidutsläppen från byggnader, transport och konsumtion.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Ruokaminimi

Undersökning: En kontrollerad förändring av kostvanor kan ge klimatfördelar, förbättra nutritionen och hjälpa till att bevara jordbruket i Finland

14.5.2019
Matkonsumtionens klimatpåverkan kan minskas med cirka 40 procent genom en sådan förändring av kostvanorna som uppfyller näringsrekommendationerna, visar en Policy Brief-översikt från den 10 maj, som utarbetats av Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. En minskning av koldioxidutsläppen från åkermark minskar i synnerhet klimatpåverkan från animalisk kost. Förändringen kräver tydlig styrning och betydande strukturella ändringar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ändringar i insamlingen av uppgifterna i ARAs bostadsmarknadsutredning

11.3.2019
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas direkt av de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna samlas in av samfunden i mars 2019.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.