Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljökonsekvenserna bedöms som en del av planernas eller programmes beredning.

Om miljökonsekvenserna av projekt, planer eller program överskrider nationella gränser organiseras ett bedömningsförfarande i samarbete med det andra landet.

Deltagande i en miljökonsekvensbedömning som pågår i ett annat land

Finlands miljöcentral ansvarar för informations- och samrådsuppgifter enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen). Enligt ändringen om den finska MKB-laget Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten för Esbokonventionen från och med den 1 januari 2023 i Finland. Miljöministeriet ansvarade tidigare för dessa uppgifter.

Uppgifterna omfattar både projekt, planer och program som planeras i Finland eller projekt, planer och program som planeras i en annan avtalspart och som kan ha betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser på Finlands territorium. Finlands miljöcentral ger myndigheter, organisationer och invånare i de avtalsslutande parterna till Esbokonventionen möjligheten att delta i dessa förfaranden.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska Finlands miljöcentral informera den andra staten om planer som kan ha betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser.

Miljökonsekvensbedömningar av pågående projekt, planer och program

Tills vidare kan du hitta pågående MKB- och SMB-bedömningar i andra länder på miljöministeriets webbsida.

Samråd som inleds år 2023 kommer att uppdateras på den här sidan.

Konventioner som reglerar internationella miljökonsekvensbeskrivningar

Esbokonventionen reglerar gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar. SMB-protokollet som fogats till Esbokonventionen handlar om förfaranden för bedömning av planers och programs gränsöverskridande miljöpåverkan. Utöver har Finland förbundit sig till bilaterala avtal med Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

Mer information

Laura Aitala-Martesuo
Överinspektör
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 325
fornamn.efternam@syke.fi

Publicerad 29-12-2022 kl. 9.46, uppdaterad 28-12-2022 kl. 12.44