MKB myndigheten

 

Miljöministeriet

 • styr, följer upp och utvecklar på allmänt plan förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
 • utser en kontakmyndighet i oklara fall eller när NTM-centralen ansvarar för planeringen eller genomgförandet av projektet
 • ålägger den behöriga NTM-centralen att fatta beslut i enskilda fall, om ett projekt har verkningar inom flera NTM-centralers områden eller om NTM-centralen asvarar för planeringen eller genomförandet av projektet
 • sköter tillsammans med andra stater de underrättelser och samråd som den internationella konventionen (Esbokonventionen) ålägger Finland

NMT-centralen

 • fungerar som kontaktmyndighet
 • ser till att en bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas
 • ordnar vid behov förhandsöverläggningar i samarbete med den projektansvarige och med centrala myndigheter
 • kommer vid behov överens med planläggningsmyndigheter om att MKB-förfarandet och projektplanläggningen kan sammanslås
 • ger utlåtande om bedömningsprogrammet och en motiverand slutsats på basis av konsekvensbeskrivningen och de synpunkter och utlåtanden som inlämnats
 • beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall

Arbets- och näringsministeriet

 •  beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall och är kontaktmyndighet i fråga om projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987)
Publicerad 02-07-2013 kl. 15.43, uppdaterad 09-10-2017 kl. 16.06
Utgivare: