MKB-förfarandet för projekt

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) är att säkerställa att konsekvenserna för miljön utreds tillräckligt noggrant i sådana fall då ett projekt föranleder betydande miljökonsekvenser. Syftet med MKB-förfarandet är också att ge medborgarna ökade möjligheter att delta i och påverka planeringen av olika projekt. 

Stadierna i MKB-förfarandet

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inleds när den som är ansvarig för projektet (ett företag eller en kommun) sänder in bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten, dvs. den närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). I bedömningsprogrammet klargörs vilka alternativa sätt att genomföra projektet och vilka konsekvenser av projektet man kommer att utreda under planeringen. När de alternativ och konsekvenser som har presenterats i bedömningsprogrammet har blivit utredda sammanställs informationen i en konsekvensbeskrivning.

Kontaktmyndigheten tillkännager anhängiggörandet av bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen, sammanställer de åsikter och utlåtanden som har framförts om dem och avger utifrån dessa sitt eget utlåtande om dem. Medborgarna, myndigheterna och andra grupper har möjlighet att bidra till beslutsunderlaget. Bedömningsförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har avgett sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen. 

Också de mänskliga konsekvenserna skall bedömas under MKB-förfarandet. Mera information om bedömningen av hälsokonsekvenser och sociala konsekvenser för människan (Human Impact Assessment) finns på Institutet för hälsa och välfärd webbsidor.

Den projektansvarige står för kostnaderna

Den projektansvarige är ansvarig för de kostnader som bedömningen medför (utredning av miljökonsekvenserna, tillkännagivande, hörande). Den projektansvarige betalar också en fastställd avgift till kontaktmyndigheten för utlåtandet om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.

Bedömningsprogrammen och konsekvensbeskrivningarna finns för utlåning på Finlands miljöcentrals bibliotek. Dessutom kan man höra sig för om NTM-centralen.

Mer information 

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, miljöministeriet, tfn.0400 143 937, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 02-07-2013 kl. 15.33, uppdaterad 21-11-2018 kl. 9.47
Utgivare: