Gå till innehållet

Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller grundvattentäkt på grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå, Karleby. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad. I projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kaapaciteten:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 8 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 8 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (7 000 m3/d).
  • Alternativ ALT2: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 10 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (9 000 m3/d).
  • Alternativ ALT3: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 12 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (11 000 m3/d).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby.

Bedömingsprogram

Bedömningsbeskrivning

Papperversion av MKB-beskrivningen kans läsas 31.3.-22.5.2020 på följande platser:

  • på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsställe i Karleby, Kallestorg, Långbrogatan 15, Karleby

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende

Kungörelsen är framlagd till påseende 31.3–22.5.2020 på Karleby stads webbplats www.karleby.fi . Bedömningsbeskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsställe i Karleby (Kallestorg, Långbrogatan 15, 67100 Karleby) och publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB  från och med 31.3.2020.

Evenmang för allmänheten

På grund av koronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen, men en elektronisk presentation om miljökonsekvensbeskrivningen kommer att göras och läggas fram till påseende på webbplatsen www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB . Det meddelas skilt om det blir möjligt att ordna evenemanget senare under kungörelsetiden.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 22.5.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/3038/2018.

 

Publicerad 7.1.2019 kl. 14.21, uppdaterad 26.3.2020 kl. 17.00