Helen Ab, Utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Utnyttjandet av spillvärme från Sköldvik grundar sig på värmepumpar som placeras på Sköldviks industriområde och värmen som produceras leds till Nordsjö i Helsingfors med en värmetransportledning.

Projektets alternativ

På värmetransportledningens avsnitt mellan Sköldviks industriområde och Nordsjö kraftverksområde granskas sammanlagt sju alternativa sträckningar (VE1–VE7) i projektet. Sträckningarna ligger inom Borgå, Sibbo och Helsingfors områden. I alternativ VE7 går sträckningen också till en liten del på Vanda stadsområde. Rörledningens totala längd skulle vara cirka 23–27 kilometer beroende på alternativ. Den planerade värmetransportsträckningen går som markrörledning delvis nedgrävd i marken eller i öppet bergschakt och delvis som utschaktad tunnel i berggrunden. På de markförlagda rörledningsavsnitten är schaktets bredd i sin helhet cirka 20–25 meter. Tunneldelarna går djupt ner i berggrunden, men tunnlarnas öppningar, körtunnlar och horisontalschakt kräver byggande ovan jord. På Nordsjö kraftverksområde placeras en värmeväxlarstation samt anslutning till det nuvarande fjärrvärmenätet. Den överförda fjärrvärmeeffekten skulle preliminärt vara högst cirka 600 MW

Med förstudier och preliminär allmän projektering som grund har det i MKB-programmet valts sammanlagt sju alternativa värmetransportrutter (VE1–VE7).

 • I alternativet VE1 går värmetransportsträckningen längs en sydlig rutt. Värmetrans-portsträckningen börjar i Sköldvik som markrörledning, öster om Sibboviken, söder om Eriksnäs bostadsområde, går sträckningen in i tunnel och fortsätter i tunnel till Nordsjö. Den totala längden för sträckningen VE1 är sammanlagt cirka 24 kilometer.
   
 • Alternativ VE2 går en nordlig rutt och huvudsakligen parallellt med Borgåleden. Värmetransportsträckningen börjar i Sköldvik som markrörledning och går intill Sköldviksvägen fram till Borgåleden. Öster om Sibboviken, söder om Kallbäcks industriområde och Borgåleden, går sträckningen in i tunnel. Sträckningen kommer ut ur tunneln på den västra sidan av Sibboviken, söder om Falkberg och Borgåleden, och går som markrörledning till Sundberg i Helsingfors varifrån sträckningen går i tunnel till Nordsjö. Den totala längden för sträckningen VE2 är sammanlagt cirka 27 kilometer.
   
 • I alternativ VE3 byter värmeöverföringssträckningen från den södra rutten (VE1) till den nordliga rutten (VE2) vid Sibboviken. Den totala längden för sträckningen VE3 är sammanlagt cirka 25 kilometer.
   
 • Alternativ VE4 är annars samma som den södra rutten (VE1), men sträckningen går in i tunnel närmare Sköldvik. Den totala längden för sträckningen VE3 är sammanlagt cirka 23 kilometer.
   
 • Alternativ VE5 börjar som alternativ VE4, värmetransportsträckningen byter till den nordliga rutten (VE2) vid Sibboviken. Den totala längden för sträckningen VE3 är sammanlagt cirka 27 kilometer.
   
 • Alternativ VE6 är annars samma som den södra rutten (VE1), men sträckningen går in i tunnel redan på Sköldviks industriområde. Den totala längden för sträckningen VE3 är sammanlagt cirka 23 kilometer.
   
 • Alternativ VE7 är annars samma som den södra rutten VE1 men i alternativet beaktas sträckningen för den sambrukstunnel som anvisas i Östersundoms delgeneralplan, i projektområdets västra del. Den totala längden för sträckningen VE7 är sammanlagt cirka 26 kilometer.

I alla alternativ går man under Sibboviken och andra havsvikar med en tunnel djupt nere i berggrunden. 

Dessutom granskas det så kallade VE0-alternativet, vilket är att inte genomföra projektet. Nollalternativet jämför miljöpåverkan av projektets genomförandealternativ med en situation där man inte bygger värmepumpanläggningen och värmetransportledningen och alla området förblir i sitt nuvarande skick. Fjärrvärme produceras med andra metoder där produktionen inte grundar sig på förbränning av stenkol.

MKB-programmet

Publicerad 08-03-2022 kl. 17.07, uppdaterad 01-04-2022 kl. 14.32