Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors.

Värmecentralens planerade bränsleeffekt är 120 MW och fjärrvärmeeffekten 130 MW. Huvudbränslet är biomassa och i det andra projektalternativet används förutom biomassa dessutom avfallsbaserade återvinningsbränslen (samförbränningsanläggning). Reservbränslet utgörs av jordgas (50 % av effekten) och som startbränsle används lätt brännolja. Värmecentralen är planerad att användas året om och dess planerade årliga driftstid är ca 7 300 timmar.

Projektets alternativ

  • ALT 0 Projektet genomförs inte. Projektet genomförs inte i Tattarmossen. Ett nytt biovärmeverk byggs någon annanstans inom Helsingfors och dess miljökonsekvenser bedöms separat.
  • ALT 1 norr. Förläggningsalternativ ALT 1 norr placeras i stadsdelen Storskog, i nordöstra hörnet av Tattarmossens industriområde. Området i förläggningsalternativ ALT 1 är i norra och östra delen delvis skog och i sydvästra delen småindustriområde. De närmaste nuvarande bostadsområdena i förläggningsalternativ ALT 1 är Parkstad och Alpbyn. Lahtisleden (rv 4) går cirka 400–500 meter öster om ALT 1 norr. I norr gränsar förläggningsalternativ ALT 1 till Storskogsvägen.

  • ALT 2 söder. Förläggningsalternativ ALT 2 söder placeras omedelbart söder om Tattarmossens industriområde och vid östra ändan av Malms flygfälts startbana i öst-västlig riktning. Planeringsområdet för förläggningsalternativ ALT 2 består delvis av skog och delvis av flygplatsområde. De närmaste nuvarande bostadsområdena i förläggningsalternativ ALT 2 söder är Alpbyn och Jakobacka. Östra delen av ALT 2 söder gränsar till Tattaråsvägen.

  • Underalternativ a och b

Som bränsle vid värmeverket kan antingen enbart biomassa eller biomassa och avfallsbaserat returbränsle användas. På båda förläggningsplatserna undersöktes som underalternativ ett värmeverk som använder a) enbart biomassa och b) biomassa och returbränsle. Andelen returbränsle i alternativ ALT 1b och ALT 2b är 50 % av bränslet.

• Biomassa är exempelvis flisat skogsbränsle, träavfall från industrin och rent returvirke

• Avfallsbaserade bränslen kan vara exempelvis rivningsvirke.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningens papperversion är framlagd till påseende 16.11.2018 - 14.1.2019 på följande platser:

  • Parkstads bibliotek, Hörnvägen 2, 00760 Helsingfors
  • Malms bibliotek, Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
  • Helsingfors stadshuset, Norra esplanaden 11 - 13, 00170 Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 27 november 2018 kl 17.00 - 20.00 i Puistolan peruskoulu, Koutavägen 2, 00760 Helsingfors. Under tillställningen är det möjligt att bekanta sig med beskrivningens resultat vid infopunkterna och att diskutera ärendet med personerna som medverkat i beredningen och med representanter för Helen Ab. Man kan besöka tillställningen fritt mellan kl. 17 och 20.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om beskrivningen skriftligen senast den 14 januari 2019 till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Som hänvisning: Tattarisuon lämpökeskus/Leena Eerola.

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

 

Publicerad 21.2.2018 kl. 13.22, uppdaterad 12.11.2018 kl. 9.53