Kalax vindkraftspark, Närpes

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i ett skogsområde mellan Nämpnäs, Kalax, Norrnäs och Västra Yttermark. Projektområdets areal är cirka 3300 hektar. Enligt preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns ett omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas vid byggandet och underhållandet av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.
Vindkraftsparken kommer att bestå av maximalt 39 vindkraftverk. Beroende på kraftverkstyp kommer den sammanlagda kapaciteten att vara 136-150 MW.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Bedömningsprogrammet till påseende:

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid på den officiella anslagstavlan i Närpes stad, Kyrkvägen 2, 11.11–16.12.2013. Kungörelsen och bedömnings-programmet är också framlagda till påseende för allmänheten under samma tid i stadsbiblioteket i Närpes, Kyrkvägen 2

Möte för allmänheten:

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett informationsmöte tisdagen 12.11.2013 i Oasen, Vargholmsvägen 742, Närpes. Informationsmötet ord-nas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 17.00 och 19.00. Under mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, den projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

Framförande av åsikter: 

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden sänds senast 18.12.2013 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Kontaktuppgifterna uppges i ställningstagandet så att kontak tmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen i projektet är framlagda till påseende 15.7–12.9.2014 under tjänstetid på den officiella anslagstavlan i Närpes, Kyrkvägen 2. (15.7– 27.7.2014 i Närpes stadsbibliotek). Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram under kungörelsetiden i Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2.

Möte för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls 27.8.2014 på Oasen, Vargholmsvägen 742, Närpes. Evenemanget ordnas enligt principen om ”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Kaffeservering.

Framförande av åsikter:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 12.9.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

Publicerad 4.11.2013 kl. 15.28, uppdaterad 13.1.2015 kl. 10.14