Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förnybar energi tillverka syntetisk metan (LSNG = Liquid syntethic natural gas). I processen vid tillverkning av syntetisk metan uppkommer en biprodukt i form av värme och syre. Koldioxid hämtas till industriområdet på Björnön från områden utanför och metan som tillverkats transporteras bort från projektområdet med tankbilar. Vattnet som behövs i processen och kylvattnet för anläggningen tas från havsområdet, dit också avleds kylvatten som inte kan återvinnas och det salthaltiga vattnet som uppstår som rejekt vid avsaltningen. Anläggningshelheten framställer cirka 55 000 ton flytande syntetisk metan per år.

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort. Projektområdets areal är cirka 37 hektar.

Alternativ i bedömningen

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: Projektet förverkligas inte.
  • Alternativ ALT1: Tillverkning av syntetisk vätgas och metan; cirka 27 000 t/a vätgas, med vilken 55 000 t/a syntetisk metan tillverkas.

Bedömningsprogram

Pappersversioner av bedömningsprogrammet kans läsas 19.1.-17.2.2023:

  • Kristinestads infopunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad

Evenemang för allmänheten

Ett infomöte ordnas för allmänheten om bedömningsprogrammet 31.1.2023 kl. 17–19, på kulturhuset Dux, Sjögatan 21, 64100 Kristinestad. Kaffeservering med början kl. 16.30.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 17.2.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/2781/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 20.3.2023, efter vilket utlåtandet läggs fram till påseende på den här webbsidan.
 

Publicerad 16-01-2023 kl. 9.24, uppdaterad 18-01-2023 kl. 13.55