Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

OX2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i området Pihtineva mellan Kelviå och Ullava, cirka 15 kilometer från Karleby centrum mot sydost. Projektområdet omfattar två områden med en sammanlagd areal på cirka 149 kvadratkilometer.

Alternativ i bedömningen

  • Alternativ 0 (ALT0): Den planerade vindkraftsparken i Pihtineva kommer inte att byggas. Alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
  • Alternativ 1 (ALT1): I Pihtineva byggs en vindkraftspark med högst 94 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8–10 MW och den totala höjden är maximalt högst 300 meter, navhöjden cirka 190–200 meter och rotorbladets längd cirka 100–110 meter.
  • Alternativ 2 (ALT2): I Pihtineva byggs en vindkraftspark med högst 65 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8–10 MW och den totala höjden är maximalt högst 300 meter, navhöjden cirka 190–200 meter och rotorbladets längd cirka 100–110 meter.

Elöverförningsalternativ som bedöms

  • Alternativ 1 (EALT1): Elöverföringen från elstationerna på projektområdet sker västerut med en 400 kV:s luftledning till Fingrid Abp:s elstation på Hirvineva som ligger på den södra sidan av Karleby centrumområde. Elöverföringssträckningen går delvis parallellt med Fingrids befintliga (400 kV, 110 kV) kraftledningar på den västnordvästra sidan av projektområdet.
  • Alternativ 2 (EALT2): Elöverföringen från elstationerna på projektområdet sker österut med en 400 kV:s luftledning till Fingrids nya elstation i Ullava. Elstationen i Ullava kommer att placeras längs Fingrids planerade kraftledning Jylkkä-Alajärvi (400+110 kV).

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 10.11.12.12.2022 på följande platset:

  • Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby
  • Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
  • Toholampi kommun, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Evenemang för allmänheten

Om bedömningsprogrammet ordnades ett informationsmöte för allmänheten torsdagen 17.11.2022 kl. 18.00–20.00 på Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1, 68300 Kelviå. Informationsmötet för allmänheten omfattade också planen för deltagande och bedömning i anslutning till vindkraftsprojektets delgeneralplan som är anhängig hos Karleby stad.

Video från infomötet för allmänheten
 

 

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 12.12.2022 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, Långbrogatan 15, 67101 Karleby. Referens EPOELY/2583/2022.

Inom en månad från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut ger NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndighetens utlåtande samt åsikter och utlåtanden som framförts under hörandet publiceras på den här webbsidorna.

Publicerad 07-11-2022 kl. 11.02, uppdaterad 25-11-2022 kl. 7.52