Pjelax vindkraftspark, Närpes

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Den vindkraftspark som VindIn planerar ligger på skogsbruksdominerade områden i Närpes intill riksväg 8, mellan byarna Pjelax och Myrkky. Den planerade vindkraftsparken ligger som närmast cirka sju kilometer sydost om Närpes centrum. Enligt preliminära bedömningar är vindförhållandena på området gynnsamma. Det befintliga skogsvägnätet kan utnyttjas när vindkraftsparken byggs och underhålls. VindIn har ingått arrendeavtal för området med markägarna.

Vindkraftsparken kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av 32-35 vindkraftverk med den sammanlagda kapaciteten 11-123 MW. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet skulle ske genom att knyta projektet till den under byggnad varande elstationen Kristinestad och elkabeln som kommer att gå mellan Kristinestad och Ulvsby. Elöverföringen utanför vindkraftsparken bestäms i en skild EMV process.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Bedömningsprogrammet till påseende:

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 12.11. - 31.12.2013 på de officiella anslagstavlorna i

  • Närpes kommun, Kyrkvägen 2, Närpes
  • Kristinestad stad, Staketgatan 1-3, Kristinestad
  • Bötom kommun, Kristiinantie 3, Bötom
  • Kaskö stad, Rådhusgatan 34, Kaskö och
  • Teuvan kommun, Porvarintie 20 A 4, Teuva.

Kungörelsen och bedömnings-programmet sänds även till

  • Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, Närpes
  • Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget 1, Kristinestad
  • Bötom biblioteket, Pappilankuja 4 , Bötom
  • Kaskö stadsbibliotek, Hamngatan 18, Kaskö och till
  • Teuva kommunbibliotek, Porvarintie 39, Teuva

där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Möte för allmänheten:

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvens-bedömning är välkomna till ett informations-möte onsdagen den 13.11.2013 kl. 17 - 19 i Pjelax Skola, Pjelaxvägen 1, Närpes. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 17.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

Framförande av åsikter:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömnings-programmet. Skriftliga ställningstaganden sänds senast 2.1.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ely-central.fi  Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Bedömningsprogrammet till påseende:

Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen i projektet samt det finskspråkiga sammandraget är framlagda till påseende 15.7–12.9.2014 på de officiella anslagstavlorna i Närpes, Kyrkvägen 2, Kristinestad, Staketgatan 1–3, Bötom, Kristiinantie 3, Kaskö, Rådhusgatan 34 och i Östermark, Porvarintie 20 A 4. Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram under kungörelsetiden i Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1, huvudbiblioteket i Bötom, Pappilankuja 4, Stadsbiblioteket i Kaskö, Hamngatan 18 och i kommunbiblioteket i Östermark, Porvarintie 39.

Framförande av åsikter:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 12.9.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 65101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

Möte för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls 26.8.2014 på Pjelax skola, adress Pjelaxvägen 1, Närpes. Evenemanget ordnas enligt principen om ”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas även kaffeservering.

 

 

 

 

Publicerad 4.11.2013 kl. 14.19, uppdaterad 16.7.2015 kl. 10.35