Projekt för en vindkraftspark i Norrskogen (Nixmossen)

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet
Projektet består av att bygga en vindkraftspark på området i Norrskogen i Närpes stad. Vindkraftsparkens totala kapacitet är avsedd att vara sammanlagt 90–150 MW och den består då av sammanlagt cirka 30 turbiner. Vindkraftverkens storlek är ca 3–5 MW. Projektområdets preliminära areal är ca 1 230 hektar. Avstånden mellan vindkraftverken blir cirka 500 meter. Avstånden mellan vindkraftverken påverkas av de huvudsakliga vindriktningarna, byggförhållandena, miljövärdena och hur vindkraftverken passar in i landskapet. För skötseln av vindkraftverken behövs ett servicevägnät. Placeringen av väglinjerna preciseras då miljökonsekvensbeskrivningen görs upp. Den elenergi som produceras i vindkraftsparken leds till riksnätet via en elstation som byggs på området.

Följande projektalternativ undersöks

I bedömningsprogrammet granskas som projektalternativ ett nollalternativ och ett alternativ på detsamma ca 1150 hektar stora projektområdet samt en rutt för elnätsanslutningen till kraftledningen Närpes-Vasklot.

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkraftspark placeras i Närpes. Motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med något annat produktionssätt.
  • Alternativ 1: På området i Norrskogen i Närpes byggs cirka 30 vindkraftverk. Vindkraftverken är cirka 3–5 MW och vindkraftsparkens totalkapacitet blir cirka 90–150 MW. Förutom storleken försöker man i bedömningen också granska och optimera de enskilda vindkraftverkens placering och konsekvenser. Projektplanen och dess alternativ preciseras och kan förändras under bedömningsförfarandets gång bl.a. av teknisk-ekonomiska orsaker samt på grund av kommentarer som inkommit under förfarandet för deltagande.
Publicerad 01-06-2009 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.52