Gå till innehållet

Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser. MKB-programmet gäller riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Vägavsnittet som förbättringen gäller är ca 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela.

Projektalternativ

Vid bedömningsförfarandet granskas följande alternativ:

  • Alternativ 0+: nuvarande riksväg utvecklas genom att anslutningsarrangemangen och förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. 0+ är ett jämförelsealternativ.
  • Alternativ 1: riksvägen förbättras i huvudsak på nuvarande plats till en fyrfilig (2+2) landsväg, där långsam trafik är förbjuden. Ändringar i sträckningen av vägen granskas i Helsingby och i Alakylä. Alla anslutningar är planskilda. Trafiken till enskilda vägar, lantbrukstrafik, gång- och cykeltrafik sköts med hjälp av parallellvägsarrangemang.
  • Alternativ 2: en ny vägsträckning byggs i enlighet med landskapsplanen söder om den nuvarande riksvägen och blir motorväg, motortrafikväg eller fyrfilig (2+2) landsväg, där långsam trafik är förbjuden. Korsningar till enskilda vägar sköts med hjälp av över- och underfarter samt arrangemang med parallellvägar. Vid bedömningen av en ny sträckning granskas ytterligare alternativen 2a, 2b och 2c.

Mellan Lappränt och Mussmobacken granskas alternativen 2a och 2b. Alternativ 2a följer sträckningen i utredningsplaneringen från 1991 och alternativ 2b går ca 350 meter närmare nuvarande riksväg. Alternativ 2c går norrut från alternativen 2a och 2b vid Mussmobacken och ansluter till sträckningen enligt alternativ 1 ca 1,5 km före den planskilda anslutningen i Maunula.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivningen

Papperversion av bedömningsbeskrivningen kan läsas 19.3.-15.5.2020

  • på Laihela kommuns tekniska avdelning, Laihelavägen 50, Laihela
  • i Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Korsholm

Kungörelsen är framlagd till påseende 19.3. - 15.5.2020

Evenemang för allmänheten

På grund av koronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen, men det har gjorts en presentation om MKB-beskrivningen, i vilken redogörs för huvudpunkterna i bedömningsbeskrivningen. Utöver videon kan man stifta bekantskap med materialet i pdf-filen som finns i länken under videon. Om det blir möjligt att ordna evenemanget senare under kungörelsetiden, meddelas skilt om detta.

Videopresentation om MKB-beskrivningen

Presentation av MKB-beskrivningen för projektet Riksväg 3 Helsinby-Laihela (pdf)

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 15.5.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/308/2019.

NTM-centralens MKB-kontaktmyndighet ger en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen. Den motiverade slutsatsen läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen senast inom två månader efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Publicerad 2.5.2019 kl. 12.00, uppdaterad 2.7.2020 kl. 10.10