Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivningen av projektet

Den planerade vindkraftparkens södra del är beläget i Vörå kommun och norra del i Nykarleby stads område. Projektområdet är beläget cirka 15 kilometer söder om Nykarleby centrum och någ-ra kilometer nordost om Oravais centrum. Bottenvikens kuststrand förekommer på projektområdets västra sida, som närmast på cirka 2 kilometers avstånd. Vindkraftsprojektet areal är cirka 680 hek-tar. Vindkraftsparken kommer att bestå av högst 21 vindkraftverk. Det vindkraftverk som granskas består av ett cirka 141meter högt cylindriskt torn, ett maskinrum och en trebladig rotor med en di-ameter på 117 meter. I bedömningsprogrammet framförs tre olika alternativ för byggandet av vind-kraftsparken.

Projektalternativ

För genomförandet av projektet granskas sammanlagt tre alternativ, där antalet vindkraftverk, platsen för vindkraftparken och varierar. I MKB:n ska alternativen jämföras inbördes med avseende på konsekvenserna som de har. De olika alternativens konsekvenser jämförs dessutom med ett noll-alternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: En vindkraftpark i Nykarleby stads område. I alternativ 1 byggs en vindkraftpark endast i den del av projektområdet som är belägen i Nykarleby stads område. Projektområdets areal i detta alternativ är cirka 530 hektar. Enligt alternativet byggs cirka 17 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 51 MW.
  • Alternativ 2: En vindkraftpark i Vörå kommuns område. I alternativ 2 byggs vindkraftpark endast i den del av projektområdet som är belägen i Vörå kom-muns område. Projektområdets areal är i detta alternativ cirka 150 hektar. Enligt alternativet byggs 4 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 12 MW.
  • Alternativ 3: En vindkraftpark både i Nykarlebys och Vörås område. I alternativ 3 byggs en vindkraftpark i hela Sandbackans projektområde. Projektområdet är sålunda beläget både på Nykarlebys stads och Vörå kommuns sida. Vindkraftparkens areal i alternativ 3 är cirka 680 hektar. På området placeras totalt cirka 21 vindkraftverk i enlighet med alternativen 1 och 2. Vindkraftverkens totala kapacitet är cirka 63 MW.
  • Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 09-08-2013 kl. 10.45, uppdaterad 27-05-2019 kl. 14.27