Utvidning av Karleby Hamn, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Karleby Hamn är belägen på Karleby storindustriområde och omfattar tre olika delar: Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenskajen. Genom Karleby hamn transporteras cirka tio miljoner ton gods årligen. Hamnen planerar en  utvidgning för att stöda tillväxten av och ordna logistiken för nuvarande och ny industri under utveckling på storindustriområdet. Utvidgningen omfattar att fylla bassängområden med jordmassor i hamnområdet, nya kajer och järnvägsspår samt lagerlokaler. I och med utvidgningen skulle arealen på färdområdena som används för hamnens funktioner utökas till ungefär tre gånger större än nuvarande storlek.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ för kapacitetan:

  • ALT0+: projektet genomförs inte, men de byggåtgärder som redan har planerats i hamnområdet och fått tillstånd genomförs. I detta fall är utfyllnadsbehovet 1,1 miljoner kubikmeter och mängden produkter som går via hamnen kan utökas upp till 7 miljoner ton.
  • ALT1: I detta fall är utfyllnadsbehovet 5,3 miljoner kubikmeter och mängden produkter som går via hamnen kan utökas upp till 10 miljoner ton.
  • ALT2: utveckling av kajerna och hamnens funktioner i full skala i hela hamnområdet. I detta fall är utfyllnadsbehovet 10,3 miljoner kubikmeter och mängden produkter som går via hamnen kan utökas upp till 20 miljoner ton.

I bedömningen granskas inget s.k. ALT0-alternativ, eftersom hamnen kontinuerligt utvecklas och hamnens områden fylls ut enligt redan befintliga tillstånd och planer.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas:

  • Stadshuset i Karleby (Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby)

Evenemang för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet på torsdag 23.2.2023
kl. 18.00-20.00 i Ykspihlajan Toimitalo, Hamngatan 40, 67900 Karleby.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 16.3.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. Använd som referens diarienummer EPOELY/3678/2021.

Projektets kontaktmyndighet NTM-centralen i Södra Österbotten ger sitt utlåtande om bedömningsprogrammet senast 17.4.2023. Kontaktmyndighetens utlåtande samt de åsikter och utlåtanden som har getts om bedömningsprogrammet publiceras på den här webbplatsen.
 

Publicerad 25-01-2023 kl. 14.51, uppdaterad 14-02-2023 kl. 14.35